Съдържание

 1. Определения
 2. Приложимост на Общите условия на Споразумението SaaS
 3. Предоставяне на право на използване (лиценз)
 4. Потребителски акаунт
 5. Техническа поддръжка
 6. Oбучение
 7. Промени във Ведамо
 8. Срок, цени и плащане
 9. Права и задължения на Клиента
 10. Права и задължения на Доставчика
 11. Отказ от гаранции
 12. Поверителност
 13. Защита на личните данни
 14. Обмен на информация чрез Vedamo
 15. Защита на интелектуалната собственост
 16. Спиране на услугата
 17. Прекратяване и анулиране на договора
 18. Общи разпоредби

I. Определения

 1. Освен ако изрично не е посочено друго в този документ, термините, използвани в настоящите Общи условия на Споразумението SaaS, ще бъдат дефинирани както следва:
  1. Доставчик - "Ведамо" ЕАД, акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 201907369 със седалище и адрес на управление: 1504 София, 36 Шипка ст., надлежно представлявана от изпълнителния директор на г-н Михаил Балков.
  2. Клиент - физическо или юридическо лице, което иска да използва VEDAMO, чиято самоличност е посочена подробно в индивидуалната поръчка за ползване на услугата VEDAMO.
  3. Потребител - индивидуален - краен потребител, на когото е предоставен потребителски профил от Клиента.
  4. Потребителски профил - потребителско име и парола, с които потребителят има достъп до услугата.
  5. Услуга - достъпът до уеб услугата до онлайн платформата за електронно обучение VEDAMO и правото на използване на VEDAMO по време на периода на абонамента. Подробно описание на платформата за електронно обучение VEDAMO може да се намери в разделите Виртуална класна стая и LMS.
  6. Поръчка - всяка отделна поръчка на клиент за предоставяне на услугата и сключване на договор с Доставчика.
  7. VEDAMO - "VEDAMO" е онлайн базирана система за дистанционно обучение и комуникация в реално време, разработена от Доставчика.
  8. Виртуална класна стая - виртуално работно пространство, създадено от потребителски профил.
  9. Период на абонамента - предплатеният период за абонамент и предоставяне на услугата.
  10. Технически изисквания и политика за поддръжка (предоставени на Клиента при абонамент за Услугата) - описание на изискванията, насоките и стандартите, прилагани, за да се осигури правилното функциониране на услугата и мерките, които Клиентът и Доставчикът могат да приемат, за да разрешат проблеми, които могат да възникнат.
  11. Страна или страни - Доставчикът и Клиентът.

II. Приложимост на общите условия

  1. Следните Общи условия на Споразумението SaaS уреждат взаимоотношенията между Доставчика и неговите Клиенти по отношение на достъпа до онлайн платформата за електронно обучение VEDAMO и правото на използване на уеб базираната система VEDAMO, предоставена на Клиента от доставчик.
  2. Правото да се използва уеб базираната система VEDAMO се предоставя от Доставчика на Клиента въз основа на Поръчка за абонамент за Услугата, приета онлайн от Клиента.
  3. Общите условия на Споразумението SaaS представляват съгласието за сключване на договорни отношения между Доставчика и Клиента и са задължителни и за двете страни.
  4. Споразумението SaaS се счита за приключено при едновременното предприемане на следните действия:
   1. Осигуряване на подробности за поръчката - избор на услуга, период на абонамент, опции за поддръжка и начин на плащане;
   2. Приемане от Клиента на настоящите Общи условия на Споразумението за SaaS;
   3. Плащане на услугата от Клиента за поръчката в 4.1;
   4. Приемане и потвърждаване на данните, посочени в Поръчката от Доставчика и надлежно издадена фактура в електронен формат съгласно приложимото законодателство.
  5. Настоящите Общи условия за Споразумението SaaS могат да бъдат изменяни по преценка на Доставчика. По този начин, за валидни споразумения, Доставчикът следва да информира Клиента в срок от 7 (седем) дни след тяхното изпълнение. Измененията влизат в сила и ще бъдат обвързващи за Клиента, освен ако последният изрично не възрази в рамките на 5 (пет) работни дни.

III. Предоставяне на право на ползване (лиценз)

 1. Доставчикът предоставя на Клиента правото да използва уеб базираната система VEDAMO за периода на абонамента при сключване на Споразумението SaaS и плащане на таксата, дължима от Клиента.
 2. Таксата, дължима за съответния абонаментен период, договорен между Доставчика и Клиента, се основава на Поръчката на Клиента.

IV. Потребителски профил

 1. За да осигурят достъп до Услугата, страните изпълняват следните действия:
  1. Клиентът и Доставчикът сключват Споразумението SaaS;
  2. Доставчикът дава възможност на Клиента да създава потребителски акаунти;
  3. Доставчикът си запазва правото да поиска допълнителна информация за Клиента, преди да предостави достъп до Услугата.

V. Техническа поддръжка

 1. Доставчикът предоставя техническа поддръжка на Клиента в зависимост от опциите за поддръжка, избрани в Поръчката, и в съответствие с Правилата за техническите изисквания и поддръжка.

VI. Обучение

 1. Доставчикът поддържа база данни с обяснителни материали (база от знания), които са на разположение на Клиента. Специфичното съдържание и обем на обучението, които Доставчикът ще носи, зависи от опциите за поддръжка, избрани в Поръчката.

VII. Промени във Ведамо

 1. Доставчикът може по всяко време да актуализира и подобри техническите функционалности на VEDAMO, съществуващи към момента на сключването на Споразумението SaaS (актуализация) или да създаде нови функционалности (добавки). Актуализираните функционалности ще бъдат предоставени на Клиента без заплащане на допълнителни такси. Ще бъдат предоставени нови функционалности на Клиента срещу допълнителни такси, договорени между Доставчика и Клиента поотделно в писмена форма.

VIII. Срок, цени и плащане

 1. Потвърждаването на плащането на таксата от Поръчката от Доставчика определя датата на влизане в сила и срока на валидност на Споразумението SaaS.
 2. Плащането на услугата зависи от подробностите, посочени в отделната поръчка.
 3. Периодът на абонамент се удължава автоматично след изтичането му със срока на предварително избрания период, освен ако Клиентът не поиска изрично в писмена форма прекратяването на абонамента в срок от 5 (пет) дни преди изтичането на периода на абонамента.
 4. Плащането на абонаментната такса се извършва по който и да е от начините, посочени от Доставчика и от които Клиентът се е включил в Поръчката.
 5. Доставчикът декларира, че не участва в платежната операция и не съхранява никакви данни за плащане на Клиента.

IX. Права и задължения на Клиента

 1. Клиентът е длъжен да заплати абонаментната такса, договорена в Поръчката.
 2. Клиентът е длъжен да определи условията за ползвателите си в зависимост от профила на последния. В случай на законови изисквания (като например декларация за съгласие на родителите в случай на непълнолетни) или административна процедура, необходима за достъпа на своите потребители до платформата на VEDAMO, Клиентът ще предприеме всички необходими действия, за да се съобрази напълно с приложимите законодателство.
 3. Клиентът трябва да осигури всички необходими технически условия за успешното използване на Услугата, отговарящи на изискванията на Доставчика, както е посочено в Политиката за Технически Изисквания и Поддръжка.
 4. Клиентът гарантира, че използваният от него софтуер е лицензиран в съответствие с приложимото право.
 5. Клиентът е длъжен да използва услугата лично или чрез крайни потребители, на които е предоставил потребителски сметки за целите на своята дейност. Клиентът или потребителите, на които е предоставил потребителски профили, не могат да прехвърлят правото си на ползване на Услугата на трети лица.
 6. При използването на VEDAMO Клиентът представя, гарантира и се съгласява, че никакви материали от какъвто и да е вид, изпратени чрез неговата сметка или по друг начин, публикувани, предавани или споделяни от Потребителите на или чрез Услугата, ще нарушават или нарушават правата на трета страна, авторски права, търговска марка, поверителност, публичност или други лични или частни права; или съдържат клеветнически, клеветнически или по друг начин незаконни материали.
 7. Клиентът се съгласява и декларира, че неговите потребители няма да използват Услугата, за :
  1. Публикуване на съдържание или иницииране на незаконни, клеветнически, злоумишлени, неприлични, дискриминационни, инвазивни и неприкосновени лични или публични съобщения, омраза или расова, етническа или друга нежелателна;
  2. Качване, публикуване, изпращане по имейл, предаване или по друг начин предоставяне на нежелани или неоторизирани реклами, промоционални материали, "нежелана поща", "спам", "верижни писма" "пирамидални схеми" или друга форма на привличане;
  3. Събиране или събиране на имейл адреси или друга информация за връзка с други потребители от Услугата по електронен или друг начин с цел изпращане на нежелани имейли или други нежелани съобщения;
  4. Използване на Услугата по някакъв незаконен начин или по какъвто и да е друг начин, който би могъл да увреди, забрани, претовари или наруши Услугата или Доставчика;
  5. Неправилно деклариране, представяне или представяне по друг начин на самоличността на Потребителя, включително, но без да се ограничава до използването на псевдоним, качване, публикуване, предаване, споделяне, съхраняване или по друг начин публично предоставяне на платформа VEDAMO на лична информация на трета страна, ограничения, адреси, телефонни номера, имейл адреси, номера на социално осигуряване и номера на кредитни карти;
  6. Качване, публикуване, предаване, споделяне или по друг начин предоставяне на материали, които съдържат софтуерни вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на всеки компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване;
  7. Сплашване или друг вид тормоз;
  8. Публикуване, променяне, разпространяване или възпроизвеждане по какъвто и да е начин всички материали, търговски марки или друга собствена информация, принадлежащи на други лица, без да получат предварителното писмено съгласие на собственика на такива права.
 8. Клиентът признава глобалния характер на интернет и се съгласява да спазва всички приложими местни правила, включително, но не само правилата за онлайн поведение и приемливо съдържание. По-конкретно, Клиентът се съгласява да спазва всички приложими закони относно предаването на данни.
 9. Клиентът е длъжен да спазва всички условия на настоящите Общи условия на Споразумението SaaS и всички разпоредби на закона, както и да осигури съответствие с гореспоменатите от всички потребители, на които е предоставил потребителски профили за достъп до Обслужване.
 10. В случай на искове на трети лица срещу Доставчика срещу действия на Клиентите или на Потребителите, Клиентът е длъжен да понесе всички правни, административни и други разходи, свързани с тези искове.
 11. В случай на неизпълнение от страна на Клиента или неговите Потребители на горните разпоредби, Доставчикът има право да прекрати Договора без предизвестие.

X. Права и задължения на Доставчика

 1. Доставчикът се задължава да поддържа пълната функционалност на уеб базираната система VEDAMO и да изпълнява всички изисквания на приложимото право в своите операции.
 2. Доставчикът не носи отговорност за:
  1. Всякакви проблеми и / или прекъсвания на функционирането на VEDAMO, които се дължат на причини извън неговия контрол;
  2. Функционирането на VEDAMO, ако Клиентът не е спазил техническите изисквания за инсталиране и работа на компютърните системи или изискванията, изложени в политиката за технически изисквания и поддръжка.
  3. Наличността, съдържанието, автентичността или сигурността на външни уеб сайтове или други източници на информация;
  4. Действия, небрежност или пропуски от страна на трети страни, включително, но не само: доставчици на телекомуникации, компютърни и интернет услуги, подизпълнители или за грешки или пропуски на техните устройства, оборудване или системи;
  5. Всяко съдържание, публикувано на платформата VEDAMO. Клиентът е единствено отговорен за профилите, коментарите, съобщенията, бележките, текста, документите, презентациите, видеоклиповете, анимационните файлове, списъците и друго съдържание, които Потребителите му качват, публикуват или показват на или чрез Услугата или предават или споделят с други потребители;
  6. За всякакви претенции на трети страни по отношение на съдържанието, публикувано от клиентите на платформата VEDAMO;
  7. Създаване на резервни копия и замяна на всяко потребителско съдържание, публикувано или съхранено на VEDAMO или предоставено на платформата VEDAMO след изтичане на 1 месец от прекратяването на Споразумението SaaS. След изтичане на срока съдържанието, данните и информацията, свързана с потребителския профил на Клиента биват изтрити. Доставчикът има право да направи такива копия по искане на Клиента по време на срока на Споразумението SaaS под формата на платена услуга - замразяване на профила за определен период от време със запазване на данните и съдържанието на Клиента. Доставчикът не претендира за собственост върху потребителското съдържание на платформата VEDAMO.
 3. Доставчикът има право да изтрие или премахне (без предизвестие на Клиента) всяко съдържание на платформата VEDAMO по свое усмотрение по каквато и да е причина или без причина, включително без ограничение съдържание, което по преценка на Доставчика нарушава Споразумението SaaS или което може да бъде обидно, незаконно или да наруши правата, да навреди или да застраши безопасността на потребителите или други.
 4. Независимо от горното, отговорността на Доставчика на Клиента или на трето лице за загуба, щета, разходи или разноски по каквато и да е причина и независимо от формата на преследваното съдебно действие независимо от това дали случаят се отнася до договорни или извъндоговорната отговорност, в случай на небрежност или не, във всички случаи не надвишава цената на такса за абонаментен период.
 5.  

XI. Отказ от гаранции

 1. Клиентът разбира и се съгласява, че услугата VEDAMO се предоставя на база "както е" и "на разположение" и че Доставчикът не поема никаква отговорност за бърза или правилна доставка или задържане на която и да е потребителска информация или комуникация между Потребителите или между Клиента и потребители. Доставчикът не поема отговорност за точността или съществуването на каквито и да е комуникации между Потребителите или Клиентите и Потребителите. Доставчикът изрично се отказва от всякакви гаранции от всякакъв вид, независимо дали са изрични или подразбиращи се, включително, но без да се ограничават до подразбиращите се гаранции за продаваемост, годност за определена цел и ненарушение.
 2. Всички материали, изтеглени или получени по друг начин чрез използването на Услугата, се извършват по собствено усмотрение и риск и Клиентът ще бъде единствено отговорен за всякакви повреди в неговата компютърна система или загуба на данни, които са резултат от изтеглянето на такъв материал. Няма съвети или информация, получена от устна или писмена, чрез платформата, администрирана от Клиента.

XII. Поверителност

 1. Доставчикът, Клиентът и Потребителите, на които Клиентът е предоставил потребителски сметки, считат за поверителна цялата информация, обменяна между тях във връзка с изпълнението на Споразумението SaaS между Доставчика и Клиента, и обработва такава информация добросъвестно с страните са длъжни да пазят такава информация поверително и да се въздържат от действия, които биха нарушили или навредили на тяхната репутация и интереси. Клиентът се задължава да осигури спазването на това задължение от Потребителите, на които предоставя потребителски сметки.

XIII. Защита на личните данни

 1. При сключване на Споразумението за SaaS, Клиентът ще даде изричното си съгласие, че Доставчикът може да обработва всички данни или информация, включително предоставени от Клиента лични данни, по начин, който сметне за необходим за целите на предоставянето на Услугата и изпълнението на Споразумението за SaaS.
 2. Клиентът и Доставчикът се ангажират и гарантират, че всички лични данни на Клиента или на трети лица, предмет на използването на VEDAMO, ще бъдат обработвани само до степента, необходима за предоставяне на Услугата и провеждане на онлайн обучение в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на данните. В този смисъл Клиентът се задължава да гарантира изричното съгласие на Потребителите. По гореспоменатото, Клиентът предоставя изричното съгласие на Потребителите, на които ще предостави потребителски акаунти.
 3. В случай на искане на Клиента за архивно записване на виртуални сесии в реално време в класната стая, Клиентът дава изрично съгласие на Потребителите за записа. В случай на непълнолетни, съгласието трябва да бъде дадено от техните родители или настойници. Ако съгласно приложимото законодателство относно непълнолетните се изискват други ограничения, Клиентът е длъжен изцяло да ги спази.

XIV. Обменяна чрез VEDAMO информация

 1. Клиентът се задължава да спазва всички законови изисквания във връзка с предоставената или разменена от него информация чрез VEDAMO. По-специално, забранено е да се обменя всякаква информация с расистки или порнографски характер или да съдържа омразна реч или друго естество, противоречащо на приложимото право, морал или благоприличие. Клиентът е длъжен да предостави изрично писмено съгласие от Потребителите, на които ще бъдат предоставени потребителски профили.

XV. Защита на интелектуалната собственост

 1. Всички права върху интелектуална собственост (включително правата върху търговските марки, авторските права, базите данни и т.н.) на "VEDAMO" и нейните съставни части (включително, но не само софтуер, документация, дизайн, лицензионни кодове, лицензионни файлове и други материали, всички актуализации, изменения, решения, постигнати в хода на работа) или съдържащи се в или свързани с уебсайтове на Доставчика и услугата, са изключителна собственост на Доставчика.
 2. Клиентът се въздържа от всякакви действия по възпроизвеждане, промяна, адаптиране, разпространение, публикуване, предаване (по електронен път или по друг начин), представяне, прехвърляне на сървър, разпространяване чрез радиосигнал, публикуване на материали от интернет страниците на Доставчика и / свързани с програмата VEDAMO, включително текст, графики, компилации, компютърни програми, кодове и / или софтуер по какъвто и да е начин или във всякаква форма без изричното предварително писмено съгласие на Доставчика.
 3. Освен ако няма изрично разрешение от Доставчика, Клиентът не може да използва и / или да предоставя на трети лица текстови или програмни файлове на продуктите, предмет на настоящите Общи условия на SaaS, за целите на разработката на софтуер или бизнес или да вземат всички други действия, които нарушават или допринасят за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост на Доставчика.Доставчикът приема, че всички права на интелектуална собственост върху съдържание, създадено от Клиента или трета страна и което се разменя и записва от VEDAMO, принадлежат на авторите и притежателите им в съответствие с приложимото право.

XVI. Преустановяване на услугата

 1. Предоставянето на услугата се прекратява чрез прекратяване на достъпа до потребителски акаунти, предоставени на Клиента:
  1. В случай на прекратяване или прекратяване на Споразумението SaaS;
  2. В случай на значително или повтарящо се неизпълнение на договорни задължения от Клиента;
  3. В други случаи, определени в настоящите Общи условия на Споразумението SaaS.

XVII. Прекратяване и анулиране на Споразумението SaaS

 1. Сключеното Споразумение SaaS се прекратява в следните случаи:
  1. Автоматично след изтичане на срока на споразумението, ако не е надлежно подновен;
  2. Ако някоя от страните е обявена в несъстоятелност или е подложена на производство по несъстоятелност;
  3. Ако Клиентът не плати дължимата такса.
  4. В други случаи, определени от приложимото право.
 2. Споразумението SaaS може да бъде прекратено от страната, която не е в неизпълнение, в случай на неизпълнение от другата страна. Непогасената страна по права трябва да уведоми неизправната страна за прекратяването с писмено известие, в която се посочва причината за прекратяването.
 3. В случай на прекратяване на Споразумението SaaS по причини, които не се дължат на вина на Клиента, Доставчикът възстановява Клиента за неизползвания Абонаментен период пропорционално. В случай на прекратяване на Споразумението SaaS по причини, които не се дължат на вина на Клиента, Доставчикът възстановява Клиента за неизползвания Абонаментен период пропорционално.

XVIII. Общи разпоредби

 1. Настоящите Общи условия на Споразумението SaaS и всички отношения между страните се тълкуват съгласно законите на Република България.
 2. Всички спорове, свързани със договорените взаимоотношения между Доставчика и Клиента, включително тези, свързани с тяхното съществуване, тълкуване, валидност или прекратяване, ако не са разрешени чрез взаимни преговори между страните в срок от [], се решават от компетентните български съд в София.
  1. (1) Страните се задължават да обменят писмено всички писма с препоръчително писмо или по електронен път електронни писма до адресите, посочени в Поръчката за Клиента и потвърждаването на Поръчката за Доставчика;
  2. (2) Всяка страна трябва да бъде надлежно информирана писмено от другата страна в случай на промяна в горните обстоятелства. Липсата на такова уведомление освобождава страната от отговорност за неточни съобщения съгласно настоящите Общи условия на Споразумението SaaS.