Съвети за организиране на онлайн сесии във виртуална класна стая ВЕДАМО

Виртуална класна стая ВЕДАМО има богати функционалности за съвместна работа и взаимодействие. Липсата на структура на уроците и интерактивност демотивира обучаемите. В тази статия можете да намерите пример как да организирате Вашите онлайн обучителни сесии. Съвети за сесии във виртуална класна стая.

За организиране на виртуалните учебни сесии се препоръчва общия тристранен модел:

 1. Въведение – активиране на предишни знания и свързването им с новите знания
 2. Същинска част – презентация и практика
 3. Заключение – резюме, рефлексия, приложение

Част I: Въведение – активиране на предишни знания и свързването им с новите знания.

Virtual classroom sessions tips - activating previous knowledge and relating it to new knowledge

Ключови моменти в урока се въвеждат чрез примери от реалния живот, които са значими за учащите. За тази цел могат да се използват специфични въображаеми ситуации, интересни факти от живота на знаменитости, популярни филми, песни, цитати. Мотивирайте обучаемите, като им кажете как новите знания ще допринесат за това, което вече знаят. (Това може да бъде постигнато, като им се възложи задача за решаване на проблеми.) Отбележете ключовите моменти в урока.

Част II: Същинска част – презентация и практика

Virtual classroom sessions tips - The Main Body – presentation and practice

В същинската част се представят и демонстрират нови ключови знания. Това може да стане чрез прости примери от практиката и експериментиране с нови знания. Редуването на представяне на нови ключови знания и време за тяхното осъзнаване и упражняване се повтаря в зависимост от броя на ключовите елементи за нови знанията. Те не трябва да бъдат повече от 5. Новите знания се въвеждат чрез представяне на информация, която е адаптирана за възрастта на обучаемите. Ключовите знания могат да бъдат разширени, когато е подходящо. Новите знания могат да бъдат илюстрирани с допълнителни примери като: изображения, диаграми, таблици и т.н. Това улеснява прехода между ученето и придобиването на умения. Упражненията в урока се подреждат по трудност.

Част III: Заключение – резюме, рефлексия, приложение

Virtual classroom sessions tips - Conclusion – summary, reflection, application

Във финалната част на урока се прави кратка ревизия на ключовите знания и основните точки, представени в уводната част. Предоставя се време за рефлексия. За тази цел можете да зададете домашна работа, която изисква творчество и аналитично мислене. На обучаемия се дава ситуация, която изисква по-задълбочено мислене, разбиране на усвоения материал и демонстриране на нови знания и умения.
Виртуалната учебна среда улеснява постигането на образователните цели и учебните дейности в три основни форми:

 • взаимодействие – между участниците и научаването на учебното съдържание от страна на участниците (конструктивистки подход);
 • представяне и подкрепа на теза (дискурс) чрез представяне, разясняване и обсъждане на учебното съдържание под формата на текст, изображения, видео и аудио материали и др.(когнитивен конструктивизъм);
 • работа в екип – съвместна работа/работа в екип в малки и големи групи, които водят до развитието на мнения, решения и др.(социален конструктивизъм).

Гъвкавият характер на виртуалната класна стая ВЕДАМО се дължи на големия брой възможности за работа с инструментите. Ще разгледаме най-основните, които за ВЕДАМО са:

 • видеоконферентна връзка, видео прозорци (индивидуален/мозайка)
 • интерактивна онлайн бяла дъска
 • текстови редактор;
 • изпращане на директни съобщения (чат);
 • водене на лични бележки и архиви;
 • медиен плейър (канал за аудио и видео репродуциране);
 • споделяне на екран;
 • отделни работни пространствата (breakout rooms) за работа в малки групи или индивидуални задачи;
 • бутон за вдигане на ръка (искане на разрешение да се вземе думата);
 • шаблони с материали за сесиите;
 • инструменти за управление на класната стая (управление на достъпа на участниците до някои функционалности).

“Всички функционалности във виртуалната класна стая ВЕДАМО са само инструмент за изразяване на нашата креативност като учители.”

Трябва да запомним едно нещо: „Всички функционалности във виртуалната класна стая ВЕДАМО са само инструмент за изразяване на нашата креативност като учители.“ Примерите за тяхното приложение подсказват за възможни варианти за прилагането им в образователен урок и по никакъв начин не ограничават прилагането им до предложения начин. Тези инструменти са предназначени да улеснят интерактивността, дискурсът и работата в екип.

Обърнете внимание също, че учителите използват различни методи в зависимост от предмета, който преподават. В социалните и хуманитарните науки много по-често срещани са методи за обсъждане, ролеви игри, работа по проекти, дискусии по казуси и работа с казуси. В математиката и природните науки надделяват демонстрации, симулации и семинари.

Вероника Рачева е доктор по Педагогика. Има специализация в изследователската програма на Института по образование на Лондонския университет, както и специализация от Калифорнийския университет, Ървайн. Професионалният й опит започва като преподавател по английски език на деца от предучилищна и начална училищна възраст и продължава като ръководител на проекти в областта на образованието в неправителствения сектор. В последните 9 години Вероника Рачева е изцяло посветена на приложението на дигиталните технологии в образованието. Освен ръководител на проекти, тя е и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, обучител на учители, главен редактор на блога на Ведамо и автор на наръчници, методики, научни статии и доклади в областта на смесеното и онлайн обучение.