Базиран на типология на учебните дейности дизайн на електронно обучение (ABC learning design)

В своя модел ABC learning design1 Даяна Лорилард препоръчва при дизайна на електронно обучение подбора на учебни дейности да е съобразен с типа учене, което те могат да провокират, а именно:

  • Учене чрез възприемане
  • Учене чрез изследване
  • Учене чрез дискусия
  • Учене чрез упражняване
  • Учене чрез сътрудничество
  • Учене чрез създаване на продукт (артефакт)

Учене чрез възприемане

При ученето чрез възприемане подберете такива дейности като слушане, четене, наблюдение, чрез които обучаемият да бъде активно ангажиран в процеса на възприемане на новите знания. В помощ на активното възприемане на информацията са начините на нейното структуриране и представяне от страна на преподавателя. В този смисъл възможностите на технологиите да визуализират и да представят информацията мултимодално, интерактивно и динамично са незаменими.

При ученето чрез изследване акцентирайте върху някакъв значим изследователски проблем от учебното съдържание; върху ресурсите, необходими за проучването и методите за осъществяване на дейността. Като ресурси може да включите: себе си/преподавателят в качеството му на консултант, хартиено-базирани и дигитални ресурси – разработени от вас и колеги или достъпни онлайн. Уверете се, че необходимите ресурси са на разположение, изследователската задача е детайлно описана и процесът на изследване е консултиран в случай на нужда.

Ученето чрез дискусия олицетворява парадигмата на социалния конструктивизъм, която акцентира върху значимостта на социалните аспекти на ученето. Електронната среда за обучение позволява проектирането на дискусионни форуми за постигане на разнообразни образователни цели. Дискусиите следва внимателно да се планират, така че да провокират дейности като описание, обяснение, слушане, аргументация, преговаряне.

Ако вашата цел е обучаемите да прилагат теорията в практически контекст или да разбират практическото приложение на теоретични идеи или формирането на определени умения, е желателно да използвате метода учене чрез упражнения/практика/опит. На етапа на дизайн на обучението вашата роля е така да формулирате задачата, че да се гарантира свързването на теорията с практиката.

Ако целта е да консолидират и демонстрират това, което са научили, може да използвате учене чрез създаване на продукт. Той се отнася до дейностите, чрез които обучаемият показва резултатите от своето учене, обикновено чрез представяне на артефакти, напр. есе, доклад, презентация, проект и пр.. Препоръчително е процесът на създаване на артефакта да се планира в по-голям период от време (напр. с продължение на повече от една тема) и да осигурява свързването на теорията с практиката.

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1https://ki.instructure.com/courses/115/pages/diana-laurilliards-six-learning-types

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO