Български език, 3. клас

ТемаПиша писмо
АвторМилена Хаджийска, 107. ОУ „Хан Крум“, гр. София
Цел(и) на урока:
 • Да се осмисли значението на писмата в живота на хората.
 • Да се изгради умението за съставяне на лично писмо.
Форма на провеждане:Смесено обучение
Технологии, използвани за провеждане на урока:
 • Мултимедийна презентация и видео
 • Интерактивни упражнения в LearningApps и Classtools
Преди урока учениците трябва да:Не е необходима предварителна подготовка
Форма на оценяване:Формиращо оценяване

Описание на учебните дейности включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Присъствена
Тип на учебната дейност:Усвояване

Учителят и учениците се поздравяват. За създаване на позитивна нагласа за учене, мотивация за работа и въвеждане в темата учителят предлага на учениците да изгледат кратко филмче и да помислят какво съкровище е открила героинята.

Български език и литература, 3. клас

Сюжетът на филмчето е свързан с намирането на кутия със стари писма. Като изпълнят поставената задача и отговорят на въпроса, учениците сами ще се досетят, че урокът е за писмата. Провежда се кратка беседа:

 • Какво съкровище е открила героинята от филма?
 • Кои са героите?
 • Защо Марги е развълнувана?

Поставя се темата с помощта на мултимедийна презентация. Учителят споделя целите на урока.

Български език и литература, 3. клас

 


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Присъствена
Тип на учебната дейност:Усвояване

С помощта на презентацията същинската част на урока започва с кратка история за писмата и с различните начини на общуване от разстояние чрез писма: от пощенския гълъб до съвременното електронно писмо.

Български език и литература, 3. клас

Водени от учителя, учениците стигат до извода, че писмата са запазили своята роля и в наши дни, независимо от новите средства за общуване. Учителят насърчава учениците да споделят личен опит, ако имат такъв, за изпращане и получаване на лични писма.


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Присъствена
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване
 • Дискусия
 • Проучване

Учителят споделя следващата задача – учениците трябва да сравнят външните белези и съдържанието на текст описание и писмо.

Български език и литература, 3. клас

Учителят задава въпроси, както в съдържателен аспект, така и относно графическото оформление на двата текста и насърчава учениците да открият и коментират разликите. Вниманието се насочва към задължителните структурни елементи на писмото: обръщение, подпис и дата. Знанията за специфичното оформяне на писмото се затвърдяват със следващата задача, като се използва част от познато и любимо на децата произведение: „Патиланско царство“.

Български език и литература, 3. клас

Учениците откриват задължителните елементи на писмото и коментират пунктуационното оформяне. Извеждат се понятията подател и получател. За насърчаване на четенето като мисловна дейност в долната част на слайда има препратка към книгата на Ран Босилек. Следващите два слайда предлагат правилата за писане на писмо и изискванията за оформянето му в писмен вид.

Български език и литература, 3. клас

Вниманието се насочва и към оформянето на електронното писмо, което макар и изпратено в мрежата, също трябва да отговаря на изискванията за съставяне на специфичния вид текст.


Учебна дейност 4

Форма на провеждане:Присъствена
Тип на учебната дейност:
 • Сътрудничество
 • Практикуване
 • Създаване на артефакт

Следва групова задача. За проверка на знанията е предвидено интерактивно езиково упражнение в Learning Apps, което да бъде изпълнено в малки групи. Всяка група трябва да попълни по три липсващи думи в текст, като учениците трябва да обсъдят в групата правописа на думата и да предложат дума за проверка.

Български език и литература, 3. клас

По преценка на учителя задачата може да се представи като игра. Имената на групите / отборите се избират от random-name колело.

Български език и литература, 3. клас

 


Учебна дейност 5

Форма на провеждане:Присъствена
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване
 • Дискусия

В заключителната част, с помощта на презентацията, се обобщават новите знания. Обобщението е представено като Съвети от третокласник.

Български език и литература, 3. клас

Поставя се задачата за следващия учебен час – създаване на писмо до приятел, в което да се споделят плановете за предстоящата лятна ваканция. По преценка на учителя някои от учениците могат да съчинят устно писмо.

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO