Човекът и обществото, 3. клас

ТемаДревните българи и славяните
АвторСтанислава Манчева-Иванова, ОУ „Христо Ботев“, гр. Добрич
Цел(и) на урока:
  • Запознаване на учениците с древните българи и със славяните, които играят важна роля в създаването на Първата българска държава;
  • В края на този урок, учениците ще могат да изброяват елементи от живота на двата народа, ще могат да посочват техни значими културни постижения, ще различават нови понятия, ще посочват божествата, в които вярват, ще отбелязват разликите в държавния опит на двата народа;
Форма на провеждане:Онлайн обучение
Технологии, използвани за провеждане на урока:
  • Виртуална класна стая VEDAMO
  • Видео урок от Academico
Преди урока учениците трябва да:са усвоили знанията от тема „Траки“
Форма на оценяване:В урока се използва формиращо оценяване

Описание на учебните дейности включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн, самостоятелно
Тип на учебната дейност:Дискусия

В началото на урока, чрез изображение на Панагюрското съкровище, споделено на бялата дъска във виртуалната класна стая, учителят прави кратък преговор на предходната тема за траките.

Човек и общество, 3. клас

Учителят пита учениците с кой древен народ, обитавал нашите земи, са се запознали предишния път. Кое е съкровището на снимката? Припомня, че траките са прочути със своите съкровища.

 


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:Усвояване

Учителят казва на учениците, че ще се запознаят с още два древни народа, а именно древните българи и славяните. Новата тема се въвежда с помощта на видео урок от Академико, който учителят споделя в медийния плеър.

Докато гледат видеото, учениците имат за задача да обърнат внимание на заниманията, жилищата, вярванията и това кой управлява двата народа. Учениците трябва да си водят записки, защото след това ще имат за задача да попълнят новата информация в таблица.

Човек и общество, 3. клас


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:Проучване

След като изгледат видеото, учителят приканва учениците да попълнят следната таблица, споделена на бялата дъска, като използват записките, които са си водили:

Човек и общество, 3. клас

Учител: Нека сега да попълним таблицата. Какви са заниманията на Древните българи?
Ученик: Животновъдство, изработка на сечива и оръжия.
Учител: Точно така. В какви жилища живеели древните българи?
Ученик: Кожени палатки.
Учител: Правилно, а как се наричал техният управляващ?
Ученик: Хан.
Учител: Правилно, а как се нарича главното им божество?
Ученик: Бог Тангра.
Учител: Браво! Сега да попълним таблицата и за славяните. Какви са заниманията на славяните?
Ученик: Земеделие.
Учител: Браво! В какви жилища живеели славяните?
Ученик: Жилища до реки и езера.
Учител: Точно така, а как се наричал техният управляващ?
Ученик: Княз.
Учител: Правилно. А как се наричат главните им божества?
Ученик: Бог Перун и Богиня Лада.
Учител: Отлично се справихте!

 


Учебна дейност 4

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:Усвояване

Учителят припомня на учениците, че в началото на видео урока са се запознали с понятието „век“. Споделя изображение на бялата дъска, с помощта на което обяснява понятието и дава примери:

Човек и общество, 3. клас


Учебна дейност 5

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:
  • Дискусия
  • Проучване

За да упражнят новото понятие, учениците изпълняват задача, споделена на бялата дъска. Трябва да свържат годината с века, на който отговаря, като използват инструмента четка.

Човек и общество, 3. клас

Преговарят и новите знания за славяните и древните българи с помощта на упражнение, отново споделено на бялата дъска.

Човек и общество, 3. клас


Учебна дейност 6

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:
  • Проучване
  • Практикуване

За обобщение на знанията за древните българи и славяните учителят използва образователна игра. Разделя учениците на две групи, спрямо цвета на косата им, и ги разпределя в две отделни работни пространства.
В група 1 са древните българи с тъмни коси, а в група 2 са славяните със светли коси. На бялата дъска във всяка група са поставени въпроси, на които учениците трябва да отговорят за 3 минути. Учителят пуска таймер във всяка от групите.

Човека и общество, 3. клас

След като времето за групова работа изтече и учениците отговорят на въпросите, се връщат обратното в общата група, където заедно проверят дали са работили вярно с помощта на учителя.

Учителят подчертава, че е важно, докато едната група представя резултатите от работата си, другата да внимава в техните отговори, тъй като трябва да им постави оценка.
В края на урока учителят прави краткото обобщение на новите знания и поощрява учениците за активното им участие.

Човек и общество, 3. клас

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO