Човекът и природата, 3. клас

ТемаЧовекът и неговото здраве
АвторМилена Хаджийска, 107. ОУ „Хан Крум“, гр. София
Цел(и) на урока:
 • Затвърдяване на придобитите знания в 3. клас за човешкото тяло и здравословния начин на живот.
 • Упражняване на презентаторските умения на третокласниците.
Форма на провеждане:Смесено обучение
Технологии, използвани за провеждане на урока:
 • MS Teams
 • Prezi
Преди урока учениците трябва да:Предварителната подготовка се осъществява в асинхронна форма и е подробно описана в Учебна дейност 1
Форма на оценяване:Взаимно оценяване и оценяване от учителя по скала. Крайната оценка е средноаритметично от двете оценявания.

Описание на учебните дейности включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн, в MS Teams
Тип на учебната дейност:
 • Сътрудничество
 • Проучване
 • Създаване на артефакт

За реализирането на урока се използва т.нар. обърната класна стая. В предходния час учениците се разделят чрез жребий в 5 групи по петима. Учителят е създал Prezi презентация, в която са включени всички теми от раздела за човека и неговото здраве, и е изпратил презентацията в MS Teams.

Изборът на софтуера Prezi е мотивиран от начина на визуализиране на слайдовете. „Зуумването“ оставя усещането, че навлизаш в дълбочината на темата и е особено атрактивно за учениците. Петте теми се разпределят чрез жребий между петте групи. Тъй като ще се работи в екип, учителят е разяснил, че задачите трябва да се разпределят между членовете на екипа. За всяка от групите е създаден екип в MS Teams и учениците трябва да се срещат в платформата, за да обсъждат разпределянето на задачите, начина на представяне, търсенето на допълнителна информация, упражняване на представянето на конкретната тема пред съучениците и т.н.

Времето за подготовка е 1 седмица. Учениците използват за опорна точка презентацията, както и учебника и учебната тетрадка, но трябва да намерят и любопитни факти в интернет, които да разширят информацията за представянето им. Учителят е член на всеки от екипите и следи за подготовката и работата им, спазването на нетикета и добрия тон. Основно изискване, при писмената комуникация между членовете на екипите, е стриктно да се спазват правописните и пунктуационни правила. Ако някой сгреши, останалите членове от екипа трябва да му помогнат да се поправи. В противен случай ще се намали цялостната им оценка.
За представянето на темата пред класа всеки екип може да използва Prezi презентацията, да създаде собствена презентация в PowerPoint или да изработи табло. За представянето на завършения проект всеки екип ще има 5 минути, затова всички трябва предварително да са репетирали, за да се включат във времето.

Човек и природа, 3. клас

Екипите, които са създали собствена презентация, са я споделили на учителя в MS Teams, за да бъде достъпна по време на урока.

Човек и природа, 3. клас

В края на часа всеки екип ще оцени презентацията на останалите. Учителят оценява работата, като отбелязва дали са спазени всички изисквания. Крайната оценка е средноаритметично от оценката на съучениците и оценката на учителя.

 


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Присъствена или онлайн в синхронна виртуална среда
Тип на учебната дейност:Практикуване

Урокът започва с кратко въведение от учителя, в което се припомнят правилата – всеки екип има 5 минути за презентиране на темата, а след това 2 минути, за да отговаря на въпросите на останалите екипи. Всеки екип може да задава по един въпрос към останалите. Учениците трябва да бъдат внимателни, да се отнасят с уважение към съучениците си и да се изслушват.
Следват презентациите – всеки екип представя темата, по която се е подготвил, пред съучениците си, а след това отговаря на въпроси относно съдържанието.

 


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Присъствена или онлайн в синхронна виртуална среда
Тип на учебната дейност:Дискусия

След приключването на представянето на петте групи, учителят организира кратка дискусия. Задава въпроси за рефлексията на учениците:

 • Как оценявате работата си по проекта?
 • Какво ви беше най-интересно и къде срещнахте трудности?
 • Бихте ли работили с точно тези съученици по бъдещи екипни задачи?
 • Можете ли да отличите една група, която според вас се е представила най-добре?

В края на часа се оформят оценките на екипите.

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO