Математика, 6. клас

Тема:Описание на данни – средноаритметично
Автор:Аделина Павлова, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица
Цел(и) на урока:
 • учениците да могат да намират средноаритметично;
 • да го използват за интерпретация на данни;
Форма на провеждане:Смесено обучение
Технологии, използвани за провеждане на урока:
 • Видео урок
 • Гугъл формуляр
Преди урока учениците трябва да:
 • последват предварително изпратения им линк към онлайн урока, представен по БНТ, част от поредицата „Учим онлайн с учител“. Задачата им е да изгледат урока, като запишат определението и решените задачи в тетрадките си. 
 • Допълнително всеки ученик трябва да пресметне средния си успех за първия учебен срок и средната възраст на членовете от семейството.
Форма на оценяване:
 • Текущо критериално оценяване
 • Взаимно оценяване
 • Тестова проверка онлайн чрез Гугъл формуляр

Описание на учебните дейности, включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн, самостоятелно
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Проучване 
 • Практикуване

Учителят използва метода обърнатата класна стая. Предварително изпраща на учениците линк към видео урок на БНТ. Те трябва да изгледат урока, да запишат определението и решените задачи. Допълнително, всеки ученик трябва да пресметне средния си успех за първия учебен срок и средната възраст на членовете от семейството си.

Математика, 6. клас

 


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Присъствена
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Дискусия 
 • Проучване

Учителят обобщава резултатите от домашната работа на учениците. Изказват се определението и видовете задачи, които могат да се решават за намиране на средноаритметично (права и обратна задача). 

Определение: Средноаритметично на числа се нарича числото, което се получава, като се раздели сборът им на техния брой.

Права задача – задача, в която са дадени числата и се търси средноаритметичното им.

Обратна задача – Дадени са част от числата, знаем тяхното средноаритметично и се търси липсващото число.

Провежда се дискусия, свързана с практическото приложение на средноаритметично. 

Заедно всички решават примери от права и обратна задачи:

Зад. 1 

а) Да се намери средноаритметичното на числата – 7,6; 5,6; –4,5; –0,25 и 19,75. 

б) Кое число трябва да се добави към тези числа, за да стане средноаритметичното на получените 6 числа 2?

Зад. 2 В едно училище има 78 шестокласници. Срочните им оценки по математика са дадени в следната таблица:

Брой ученициСлабСреденДобърМн. добърОтличен
78312252117

Намерете средния успех по математика за този срок.

Зад. 3  Домакиня купила три вида домати: 2 кг. за салата – по 1,80 лв. за килограм, 3 кг. за готвене – по 90 ст. за килограм, 6 кг за консервиране – по 60 ст. за килограм. Намерете средната цена на 1 кг домати, купени от домакинята.

Математика, 6. клас

 


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Присъствена
Тип на учебната дейност:
 • Сътрудничество 
 • Дискусия 
 • Проучване 
 • Практикуване

Учениците се разделят на отбори по четирима. Всеки отбор трябва да създаде три практически задачи на работни листове. В задачите трябва да има поне една обратна задача. Учителят насочва учениците – задачите да наподобяват решените примери в час и от домашната работа. За групите, които срещат затруднения, учителят може да подготви набор от задачи, които да предостави на групата, а учениците могат да изберат измежду тях.

Отборите  работят определено време (15 мин.). След изтичане на времето, на ротационен принцип, представители на всеки отбор отиват в друг отбор и дават създадените задачи и насоки за решаване, след което се връщат в отборите си, където представител на техния отбор е получил задачите от другите три отбора.

Отборите работят върху задачите (до 15 мин.). Учителят отбелязва кой отбор  за какво време се е справил. Присъждат се точки за бързина. Когато всички отбори приключат, задачите се събират от учителя, който прави проверка и присъжда точки.

Математика, 6. клас

Обявява се победител и му се отрежда първо място. Обявяват се и второ, и трето място.

Математика, 6. клас

 


Учебна дейност 4

Форма на провеждане:Онлайн, самостоятелно
Тип на учебната дейност:Практикуване

За обратна връзка, относно усвоените знания, учениците трябва да решат онлайн тест, създаден предварително от учителя с Гугъл формуляр. Всеки ученик има право на еднократно решаване на теста, като въпросите и отговорите във всеки въпрос се разбъркват автоматично, така че да са различни за всеки.

Математика, 6. клас

Изтеглете приложенията към урока: тук

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO