Методически и практически насоки за реализиране на асинхронно онлайн обучение

Технологично, проектирането на всяка учебна дейност преминава през следната последователност от стъпки:

I. Описание на образователните цели

На ниво микро-дизайн операционализирайте целите на обучението като вземете предвид:

 • вече формулираните глобални цели на курса/учебната дисциплина;
 • съдържанието на темата, която ще се изучава;
 • входящото ниво на обучаемите (знания, умения, мотивация, интереси и пр.).

При наличието на тази информация може да се пристъпи към формулирането на конкретните цели на обучение в рамките на определена методическа единица: тема – учебна сесия – учебна дейност – задача.

Формулираните образователни цели следва да имат следните характеристики:

 • да са написани в бъдеще време;
 • да идентифицират значими изисквания към ученето;
 • да бъдат достижими и да подлежат на оценяване;
 • да използват разбираем за обучаемия език (да не включват неточни и неясни термини);
 • да се отнасят до експлицитни постижения;
 • да определят точно какво успяващите обучаеми трябва да могат да правят;
 • да описват, където е необходимо, условията, при които трябва да демонстрират техните постижения по отношение на определена цел;
 • да описват, където е необходимо, стандартите или равнищата, на които обучаемият трябва да демонстрира компетентност, т.е. базата, на която постиженията ще се оценяват.
 • добре е да се избягват изрази като “да знае”, “да може”, “да разбира”, “да оценява”, тъй като са много общи и неизмерими. Препоръчително е да се използват термини като: да обяснява, да дефинира, да дискутира, да описва, да изброява, да класифицира, да идентифицира, да предвижда, да обобщава, да резюмира, да критикува, да сравнява, да противопоставя, да аргументира, да тества, да проектира, да моделира и пр.

Описание на образователните цели

Съществуват различни класификации (таксономии) в помощ на определяне на образователните цели. Препоръчително е когато формулирате целите на вашия електронен курс да използвате познатата таксономия на B. Bloom, която дава добри резултати.

Когнитивна таксономия на Б. Блум

НивоГлаголи
Знания – способността да се възстанови изучен материал, да се познават фактите, методите, процедурите, основите понятия и принципиизброи, назове, дефинира, да си спомни, запише, разпознае
Мислене – способността да разбере смисъла на материала, да се интерпретират основните идеи, да се предвидят логическите следствияопише, обясни, дискутира, докладва, разбере, направи преглед
Приложение – способност да използва наученото в нови ситуации и при решаване на проблеми, да демонстрира правилно използване на процедури, да прилага теории в практически ситуацииоценява, приложи, използва, демонстрира, илюстрира, практикува, докладва, дава доказателства, разграничава
Анализ – способност да идентифицира компонентите на цялото, да разбира структурата и композицията, да може да разпознава логическите грешки, да разграничава факти от заключенияразграничава, анализира, преценява, изследва, проверява, илюстрира, експериментира, пише, категоризира, поддържа твърдения
Синтез – способност за творческо приложение на идеи в нови ситуации, да ги интегрира с нови знания, да пише аргументирано изложение, да предложи структура за изследване, да формулира хипотезипроектира, организира, формулира, предполага, компилира, интегрира, предлага, валидизира, планира, открива, ревизира, пише
Оценка – способността да преценява и оценява полезността на едно знание за реализирането на определена целпреценява, оценява, съди, сравнява, интерпретира, прави преглед, поддържа /мнение, хипотези/, критикува, пише

II. Проектиране на учебните задачи и дейности

Важно е да се разграничава същността на учебните дейности от тази на учебните задачите. Задачите са предписания, инструкции за работа. В тях преподавателят описва изискванията към дейността на обучаемите – нейното съдържание, последователност на стъпките, формата, обхвата, очаквания резултат. Дейностите се идентифицират с познатите „методи на учене”, а именно с това, което обучаемите реално извършват, за да удовлетворят изискванията на задачата и да постигнат определен резултат. Задачата може да се характеризира със строги и детайлни изисквания/предписания, а може да бъде и по отворена, така че да се предостави възможност на обучаемите творчески да интерпретират изискванията в нея.

При описание на учебните задачите е препоръчително да отговорите последователно на следните въпроси:

Проектиране на учебните задачи и дейности

 • Какво се очаква да направят обучаемите?
 • С какво учебно съдържание ще работят?
 • В какви учебни дейности те следва да се включат самостоятелно или в група?
 • С какви ресурсите ще работят? Кои от тях са задължителни и кои допълнителни?
 • Какъв е очаквания резултат? Той следва да се опише подробно.
 • Колко време е необходимо за изпълнение на задачата, включително за запознаване с ресурсите – учебно и календарно време.
 • Кои са инструментите в електронната учебна среда, с помощта на които ще се изпълнят дейностите (ако планираните учебни дейности ще се извършват в асинхронен формат в тази среда, напр. форум, уики, урок и пр.)? Ако задачата е по-сложна и изисква използването на повече инструменти, опишете тази последователност. Ако за пръв път обучаемите ще използват определен инструмент, предложете кратко ръководство как да се използва той/тя. Това може да стане чрез текстов документ, презентация, ръководство.
 • Кои са технологиите, с помощта на които ще се изпълнят дейностите? Ако задачата е по-сложно и изисква използването на повече технологии, опишете тази последователност. Ако за пръв път обучаемите ще използват определена технология, предложете кратко ръководство как да се използва той/тя. Това може да стане чрез текстов документ, презентация, видео-ръководство.
 • Определете къде в електронната среда да се качи готовия продукт.
 • Определете начина на оценяване на този продукт или дейността – от вас, чрез самооценяване или взаимно оценяване.
 • По една тема от учебното съдържание може да има няколко сравнително прости учебни задачи, както и една сложна задача.
 • Осигурeте тяхното съдържателно и времево синхронизиране.

В смесена форма на електронно и присъствено обучение, учебните задачи могат да обхващат учебни дейности, които да се осъществяват в присъствен и онлайн (синхронен и асинхронен) формат, а реализацията им може да се осъществи индивидуално или групово.

III. Планиране на ресурсното осигуряване на електронното обучение

Технологиите предоставят огромни възможности за визуализация и мултимодално представяне на учебното съдържание. Така се подпомага възприемането, разбирането и осмислянето на новата учебна информация, както и прилагането на знанията в разнообразни контексти. В този смисъл, не се ограничавайте до предоставянето на вашето изложение по темата само с текст или вербално. Използвайте технологии за представяне на информацията, които позволяват съчетаване на текст, картинки, графики, схеми, таблици, анимация и звук.

Технологиите също така дават възможности за представянето на информацията в нелинеен, хипертекст формат, т.е. създаване на активни връзки в текста, които препращат към допълнителна информация, визуализация или други ресурси. Това подпомага и индивидуализира ученето.

Планиране на ресурсното осигуряване на електронното обучение

Освен ресурсите, разработени от вас, можете да използвате и такива, създадени от други учители или специалисти в областта на вашия учебен предмет. Важно е, разбира се, това да става при съобразяване със закона за авторските права. В случай, че нямате предоставени права над тези материали, използвайте техния достъпен в мрежата вариант, ако е свободен. Ако не, направете запитване към автора на материала за да ви го предостави.

Ресурсите, свързани с изпълнението на задачата, можете да интегрирате в самото задачата с помощта на хипервръзки. Под задачата качете всички ресурси по тази тема. Добре е да разграничите задължителните от допълнителните ресурси.

Важно при даването на ресурси за самостоятелна работа е да проверите времето, необходимо за работа с тях, както и за използването им при изпълнението на задачата.

Полезни съвети за подбор и създаване на учебните ресурси и материали

 • Проучете в процеса на дизайна на всяка образователна единица наличните информационни ресурси, за да решите кои от тях са достъпни, интересни за обучаемите.
 • Използвайте разнообразни ресурси, които осигуряват достигането на образователните цели: като презентации по съответните теми, рисунки, чертежи, диаграми, табла, материали за самостоятелна работа или за оценяване на обучаемите, и пр., осигуряващи дейностите на преподавателя и материали за обучаемите – за самостоятелна или за групова работа.
 • Разработете вариативни учебни ресурси, удовлетворяващи стиловете на учене на вашите обучаеми.
 • При разработването на мултимедийни учебни ресурси се ръководете от утвърдените дидактически, психологически, технически и ергономични принципи на дизайн на тези материали.
 • Ако планирате вашите обучаеми да работят самостоятелно с различни интернет ресурси, много важно изискване тук е информационното търсене да бъде много конкретно дефинирано (неговите конкретни цели) и точно да бъде идентифициран неговия обсег. Ако например е предвидено търсене в интернет, следва да се посочи адреса на конкретни уеб сайтове или ключовите думи за търсене на информацията. В противен случай резултатите могат да бъдат изключително неефективни. Освен това е необходимо предварително да сте проучили доколко актуални и надеждни са източниците, с които ще работят.

Cъвети за подбор и създаване на учебните ресурси и материали

Проблемът за информационното осигуряване на електронното обучение е от изключителна важност за дизайн, в центъра на който стои обучаемият. В контекста на конструктивистката парадигма знанията на учащият се са трайни и функционални, когато са придобити по пътя на активното преработване на информацията и участие в дейности, изискващи прилагането на тези знания в различен теоретичен и практически контекст. Желателно е да дадете възможност на вашите обучаеми да работят с различни информационни източници, да сравняват, да анализират, да преструктурират, да синтезират, да представят информацията и да преговарят за смисъла и стойността на своите знания с другите в контекста на различни дейности. Тук трябва да се има предвид, че не е достатъчно само да съберете и подредите учебните ресурси и материали, но и да планирате стратегии как да стимулирате вашите обучаеми да работят с тях.

В контекста на парадигмата на общностния (комуналния) конструктивизъм, е препоръчително да проектирате задачи и дейности, които да водят до създаване на учебно съдържание и ресурси от самите обучаеми като резултат от тяхната проучвателна дейност в мрежата, като създаденото от тях съдържание да бъде предоставяно на другите обучаеми. Този подход поставя ученика в позицията на активен създател на съдържание в учебния процес и по този начин формалното учене се сближава с неформалното и повишава своята ефективност.

IV. Планиране на използването на технологии за осигуряване на преподаването, ученето и педагогическата комуникация

Въпросът за избора и използването на технологиите в процеса на проектиране на онлайн обучение присъства на етапа на подбор на учебното съдържание и ресурсите, на дизайна на учебните задачи и дейности, както и на проектиране на системата за оценяване. На ниво планиране на задачите и дейностите вие следва да определите с помощта на какви технологии/инструменти ще се реализират учебните дейности в електронната среда. На ниво дизайн на учебните ресурси трябва да предвидите с помощта на какви технологии ще бъде представено учебното съдържание. Дали те ще са качени в средата за обучение или ще има връзки към интернет ресурси. На ниво оценяване вие следва да решите с помощта на какви технологии ще се осъществи оценяването – текущо и крайно, формиращо и сумативно.

V. Определяне на учебното време

Определете времето за учебните дейности, които не се осъществяват в присъствена форма (например асинхронни онлайн дискусионни групи или индивидуално ресурсно-базирано обучение), което учащият се ще изразходва за учене по всяка учебна задача/ тема в рамките на курса. Броят на тези часове следва да се ръководи от броя на часовете, отредени за самостоятелна подготовка (домашна работа) при присъствената и смесена форма на обучение или на сбора от часовете в класната стая и самостоятелна подготовка при изцяло онлайн обучение.

Определяне на учебното време

VI. Проектиране на системата за оценяване на напредъка и постиженията на учениците

За обучаемите е много важно да виждат смисъла от обучението и да бъдат активно включени в процеса на оценяване. Затова е важно вие като преподаватели ясно и подробно да обясните какво се очаква от тях и как ще се оценява техният прогрес и резултатите от тяхното учене. При проектиране на системата на оценяване следва да се ръководите от системата от цели и задачи на курса, която определя какви знания, умения и компетентности се очаква да се развият у обучаемите по вашата учебна дисциплина.

Добрата практика показва, че за да бъде ефективно (валидно, надеждно и обективно), оценяването трябва да отразява възможно най-пълно съдържанието на учебната дисциплина.

Полезни съвети за създаване на инструментите за оценяване

 • Определете знанията, уменията и компетентностите, които трябва да придобият в резултат на обучението във вашия курс.
 • На тази основа разработете критериите за оценка и индикаторите (показателите) за представянето им.
 • Подберете внимателно методите на формиращо и сумативно оценяване.
 • Прилагайте разнообразни методи за оценяване, за да получите пълна и обективна информация за състоянието на ученето на вашите обучаеми.
 • Най-важният критерий при подбор на методи за оценяване е тяхната релевантност на целите и задачите, реализирането на които е предназначено те да измерват.
 • За по-големите ученици е важно да бъдат активно включени в процеса на оценяване. Включете самооценяването и взаимното оценяване като част от дизайна на подходящите за това дейности.
 • Като имате предвид спецификата на учене от разстояние, предвидете начини за установяване на авторството на върху създадено/ите от тях артефакти.
 • Използвайте софтуер за установяване на плагиатство при оценка на писмени работи, които са обект на оценяване.
 • При задачи, изискващи създаване на артефакти, изисквайте учениците да ги представят във физическа или виртуална класна стая, за да се уверите в тяхното авторство.
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO