Методически насоки за реализиране на смесено обучение Част 1

Специфики на смесеното обучение

Смесеното обучение (blended learning) е педагогически подход, който комбинира ефективността и социализацията на традиционната класна стая с технологично усъвършенстваните възможности за активно учене на виртуалните учебни среди.

Правилното съчетание на силните страни на традиционното и виртуално обучение в нов тип взаимодействие е свързано с прилагането на подходящи стратегии за реализация, както и преформулиране на целите, ролите на участниците в процеса и организацията на учебната среда. Подобни практики започват да навлизат в САЩ от края на 90-те години на 20. век.1 По това време в традиционните училища започва да се създава онлайн съдържание и да се използват технологии в подкрепа на учебния процес. В този контекст виртуалното обучението се заражда като решение на специфични проблеми, свързани с осигуряване на обучителни възможности за отдалечени райони, подкрепа на деца в риск и пр.

Смесеното обучение, в който се използват подходи от традиционното и виртуалното обучение, се смята за един от най-ефективните методи на учене от поне едно десетилетие. Според проучване, проведено в САЩ през 2011 г., 76% от учителите-респонденти посочват, че смесеното обучение е ползотворен за учениците, 59% отчитат повишена мотивация при учене в смесена среда.2 73% от преподавателите, участвали в изследване на американския Център за дигитално обучение през 2013 г., твърдят, че прилагането на смесено обучение води до повишена ангажираност от страна на учениците.3 Проучване, проведено от същия център през 2015 г. отчита, че 43% от учителите на деца от предучилищна възраст до 12. клас прилагат смесени модели на обучение, комбинирайки онлайн и традиционни учебни занятия. 4

Пандемията от COVID-19 ускори процесите, с които онлайн обучението навлиза все по-успешно в ежедневието на традиционната класна стая. Това е тенденция, която ще се наложи масово в педагогическата практика в следващите няколко години във всички етапи на обучение, включително и в предучилищна възраст. Смесеният подход носи потенциала да преформулира педагогическото взаимодействие в следните направления:

 • Изграждане на личностно-ориентирана среда, при която ученикът с неговите уникални характеристики и потребности е в центъра на взаимодействие.
 • Нова роля на педагога – достъпът до съдържание, който ни предлагат технологиите, променя функцията на педагога от единствен източник на знания към насочващ и подкрепящ учениците в разгръщането на техния потенциал.
 • По-високо ниво на интерактивност.
 • Създаване на условия за повишена мотивация, лична изява, креативност и активно участие в педагогическото взаимодействие.

Смесеното обучение се подкрепя от нови, релевантни педагогически подходи, които използват предимствата и най-добрите компоненти от двата типа учебни среди – традиционна и виртуална.

Специфики на смесено обучение

Ключови ползи от смесеното обучение:

 • Персонализиране и оптимизиране – технологиите дават възможност учнеиците да ползват учебно съдържание, съобразено с тяхното ниво, стил на учене и интереси. Персонализирането на педагогическото взаимодействие може да направи ученето по-забавно и продуктивно. Това благоприятства и даването на по-точна обратна връзка за прогреса на децата, както и по-регулярното информиране и включване на родителите в проследяването на напредъка на собственото им дете.
 • По-консистентно и индивидуализирано взаимодействие – включването на елементи от онлайн обучението в традиционна среда дава възможност за по-добра индивидуализация и гъвкавост във взаимодействието. Учениците могат да усвояват дадено учебно съдържание със собствен темп, да използват предпочитани модалности на взаимодействие, да получават честа и навременна обратна връзка за своите постижения.
 • Личностно ориентирано взаимодетвйсие – онлайн обучението дава много повече възможности за отчитане на уникалните способности, потребности и интереси на всеки ученик и ориентирането им към релевантни очаквани резултати. Когато педагогът приеме ролята на фасилитатор на педагогическото взаимодействие, обучаемите имат много повече контрол и отговорност за начина, по който учат, включително и възможността да учат един от друг чрез различни съвместни дейности.
 • По-голяма гъвкавост – включването на елементи от онлайн обучение отваря достъп до много по-голям кръг от специалисти и учебно съдържание. Предоставя и възможност за много по-активно участие от страна на родителите в педагогическото взаимодействие, без да изисква от тях присъствие във физическата среда на учебното заведение. Това е и възможност за насърчаване на взаимодействието между учебните заведения и лесно реализиране на съвместни инициативи и дейности. В допълнение, онлайн обучението осигурява повече опции за консултации или наваксващо обучение за ученици, които отсъстват често или за по-дълъг период от време.
 • Мултимодално съдържание – интернет пространството осигурява изобилие от интерактивни и мултимедийни материали, които могат да бъдат използвани за повишаване на ангажираността и да отговорят на спецификите на различните деца.
 • Подобрена продуктивност и ефективност – включването на елементи от онлайн обучението в традиционното взаимодействие има потенциала да подобри продуктивността и да намали редица разходи за учебни материали, транспорт и пр. Намаляването на тези разходи може да се използва, например, за продължаващо обучение и квалификация на педагозите, което от своя страна води до подобряване на качеството и ефективността.
 • Иновация – нарастващото използване на онлайн обучението осигурява на педагозите и учебните заведения стимули за въвеждане на иновации и разработване на нови учебни инструменти, които биха могли да подобрят възможностите за учене и преподаване по неподозирани начини.

Ползи от смесеното обучение

1Annual Review of Policy and Practice Keeping the Pace with K-12 Digital Learning. Evergreen Education Group. 2015

2Learning in the 21st Century, A 5 Year Retrospective on the Growth in Online Learning. Blackboard K12. 2011

3Blended Learning and the K-12 Classroom. Center for Digital Education. 2013.

4(2015). Effective Instructional Tools for an Evolving Learning Landscape Report. Center for Digital Education.

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO