Методически насоки за реализиране на смесено обучение Част 2

Модели на смесено обучение

 • Модел Face-to-Face Driver

Само определени ученици от даден клас участват в някаква форма на смесено обучение. По този начин учениците, които изостават от нивото на класа или пък талантливите ученици могат да напредват със свой собствен темп, използвайте технологии в класната стая.

Модели на смесено обучение: Face to face Driver

 

 • Ротационен модел (Rotation Model)

Учениците в даден клас се редуват по т.нар. „станции“ в класната стая по предварително определен график – докато едните работят присъствено с учителя, другите работят самостоятелно онлайн.

Модели на смесено обучение - Rotation model

 

 • Гъвкав модел (Flex Model)

Учениците учат по индивидуална, гъвкава програма. По-голямата част от учебния процес се случва в присъствена форма, при която учителите дават консултации индивидуално или в малки групи. Обучението е предимно самостоятелно. Когато учениците са готови да приложат и практикуват това, което са научили могат да изберат различни варианти – да работят с учител, който да доизясни новите понятия; да работят в малка група или да се включат в групов проект.Моделът се прилага при големи групи ученици, както и при обучаеми с поведенчески, академични и/или социално-икономически предизвикателства.

Модели на смесено обучение: Гъвкав Модел

 

 • Онлайн лаборатория (Online Lab Model)

Учениците учат изцяло онлайн, като пътуват до т.нар. компютърна лаборатория, за да работят по курсови работи и проекти. Има квестори, които наблюдават работата в лабораторията – те не са учители и не преподават. Това позволява на училищата да предлагат курсове, за които нямат учители или нямат достатъчно учители. Едновременно с това, учениците могат да работят със свое собствено темпо и да усвояват предметна област, към която имат интерес, без да влияят на учебната среда на другите ученици.

Модели на смесено обучение: Онлайн лаборатории

 

 • Модел Self-Blend

Учениците допълват обучението си в традиционна класна стая с онлайн курсове, предлагани дистанционно. Този модел е подходящ за ученици, които имат интерес към предметна област, която не е включена в присъствената учебна програма на училището.

Модели на смесено обучение: Self-Blend

 

 • Модел Online Driver

Учениците работят дистанционно, като учебните материали, които ползват са качени в онлайн платформа. Има възможност за присъствени консултации, които не са задължителни. Обикновено, ако имат въпроси, обучаемите работят с учител онлайн. Този модел е подходящ за ученици, които се нуждаят от повече гъвкавост и независимост в ежедневния си график.

Модели на смесено обучение: Online Driver

 

 • Обърната класна стая (Flipped Classroom)

При този модел новата тема се усвоява самостоятелно преди урока (независимо дали е онлайн или присъствен) по предварително подготвени от учителя материали. По време на урока се изпълняват практически упражнения, които целят изграждане на умения чрез прилагане на новите знания. Обърнатата класна стая изисква добра предварителна подготовка от страна на учителя. Материалите, по които се подготвят учениците трябва да отговарят на тяхно ниво и да съдържат достатъчно ясни инструкции за самостоятелна работа. По време на урока ролята на учителя е да съдейства за колаборативните и кооперативни дейности. При обърнатата класна стая учениците са натоварени с повече отговорност за собственото си учене, което е предпоставка за повишена мотивация и активност от тяхна страна..

Модели на смесено обучение: Flipped classroom

 

 • Модел „Виртуален учител на гости“

Моделът „Виртуален учител на гости“ може да се приложи за всяка една възрастова група – както с деца от предучилищна възраст, така и с големи ученици и възрастни обучаеми. При него учениците са събрани в традиционната среда и общуват с гост-учител/лектор онлайн през виртуална класна стая. Самото взаимодействие се осъществява в рамките на урока за около 20 минути.
Виртуалният гост-учител използва интерактивната бяла дъска във виртуалната класна стая за онагледяване на учебното съдържание, което представя. Учениците могат да общуват непосредствено с гост-учителя – да задават въпроси, да участват във викторини и др.

След приключване на онлайн връзката с виртуалния гост-лектор, работата върху темата продължава в традиционната среда по предварително подготвени материали за практически дейности, които може да се реализират както самостоятелно, така и в малки групи.

Модели на смесено обучение: Виртуален учител на гости

 

За реализиране на модела „Виртуален учител на гости“ е необходимо да се осигури следното оборудване в традиционната класна стая:

 • Компютър или лаптоп
 • Външен безжичен микрофон, с помощта на който учениците да комуникират свиртуалния гост-лектор
 • Широкообхватна камера, която да е насочена към учениците в класната стая, така че виртуалният гост да ги вижда
 • Тонколони
 • Голям екран – мултимедия, телевизор или интерактивна бяла дъска

От съществено значение при реализиране на модела е той да се планира в тясно сътрудничество между учителя в традиционната класна стая и виртуалния гост-учител.

Онлайн лекторът трябва да има предварителна информация за особеностите на учениците, интересите им, целите на урока, както и очакванията към учебното съдържание, което да включи.

 • Хибридно обучение

Хибридното обучение е разновидност на смесеното обучение, което придоби особена популярност в последните 2 години. Каква е разликата между смесено и хибридно обучение?

При смесеното обучение има комбинация от повече от един подход към учебния процес: учене в синхронен формат във физическа и виртуална класна стая с асинхронно учене. Използват се различни инструменти (дигитални и недигитални) и подходи за присъствено и онлайн учене. При смесеното обучение, например, учениците може да са заедно в традиционна класна стая, но да работят по различни задачи, всеки от собствено устройство.

При хибридното обучение учителят и част от учениците са в традиционната класна стая. Останалите участниците се включват в урока през виртуална класна стая. Учениците, които са присъствено и тези, които са онлайн участват по едно и също време и работят върху едни и същи учебни дейности.

Необходимото оборудване за реализиране на хибридно обучение е подобно на това за реализиране на модела «Виртуален учител на гости». Учениците, които се включват онлайн трябва да разполагат с устройство (лаптоп или компютър) с уеб-камера, слушалки и микрофон, както и да имат достъп до синхронната виртуална класна стая.

В традиционната класна стая учителят използва голям екран (интерактивна бяла дъска, мултимедия или телевизор), на който се вижда виртуалната класна стая с учениците онлайн. Добре е да има широкообхватна камера, която да насочва или към учениците, които са присъствено или към обекти, свързани с урока. За да чуват добре учениците, които са онлайн учителят е препоръчително да използва подвижен микрофон, така че звукът да не се губи, докато се движи из традиционната класна стая.

Добра практика е учителят да използва бялата дъска във виртуалната класна стая за представяне на съдържанието, така че то да се вижда еднакво добре и от учениците, които са присъствено, и от тези, които са онлайн. В допълнение, преподавателят може да възлага на учениците онлайн задачи на бялата дъска, както и да ги отделя в самостоятелни работни пространства, когато трябва да работят по индивидуална задача.

Модели на смесено обучение: Хибридно обучение

 

Някои съвети при провеждане на смесено обучение, когато се комбинира синхронно и асинхронно обучение:

 • Добре е на всеки 4 часа самоподготовка в асинхронна среда да се предлага по 1 час работа с учител в синхронна виртуална класна стая.
 • При споделяне на материали за самоподготовка на асинхронна учебна среда е добре винаги да се дават ясни инструкции, конкретни задачи и очаквани резултати. Както и крайни срокове.
 • При смесеното обучение фокус при взаимодействието във виртуална класна стая трябва да е възможността учениците да разсъждават, обсъждат и да си сътрудничат със своите връстници, да бъдат ангажирани в екипна работа. Практическа дейности с новоусвоените знания в синхронна форма помагат на учителя да идентифицира по-добре пропуските на учениците и да ги адресира.
 • При смесеното обучение, уроците във виртуална класна стая са добра възможност учителят да събира обратна връзка и да научи повече за нуждите, интересите и предпочитанията на своите ученици. Това ще му помогне да приспособи материалите за самоподготовка към конкретната група учащи и да се съсредоточи върху аспектите, които са най-полезни за тях.
 • В смесеното обучение включването на консултации в синхронна виртуална класна стая прави процесът по-индивидуализиран и по-гъвкав и е предпоставка за повишаване на мотивацията и успеваемостта на учениците.
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO