Методически насоки за реализиране на синхронно онлайн обучение Част 2

Технически възможности на синхронната виртуална класна стая

В момента на пазара има редица продукти за синхронна виртуална комуникация, както с безплатен, така и с платен достъп. Повечето от тях предоставят инструменти като видеоконферентна връзка и възможност за споделяне на учебно съдържание, които играят важна роля в провеждането на онлайн сесии. Голяма част от тези платформи обаче са създадени най-вече да служат на нуждите на бизнес комуникацията, а не толкова за провеждане на обучения.1
За да може да осигури възможности за пълноценно реализиране на онлайн уроци/ педагогически ситуации, е важно синхронната виртуална класна стая да предоставя инструменти не само за комуникация в реално време, но и за реализиране на колаборативно учене. Дизайнът на колаборативния подход позволява осъществяването на учебен процес, основан не само на комуникацията в реално време, но и на иновативното използване на специфични функционалности на виртуалната класна стая като нов стандарт в обучението.

Колаборативно учене

Важно е инструментите на използваната платформа да предоставят възможност за реализирането на социалните и психолого-педагогически характеристики на синхронното онлайн преподаване. За обучаемите, особено за по-малките ученици, е от голямо значение е да се обучават в интуитивна виртуална среда, която предразполага към висока интерактивност, фокусирано педагогическо взаимодействие и бърза социална адаптация в групата; елиминира бариерите в комуникацията и изгражда чувство за сигурност и безопасност.

Инструментите, с които една синхронна виртуална класна стая следва да разполага, за да гарантира възможността за провеждане на пълноценно и ефективно онлайн обучение са:

Видеоконферентна връзка

 • Видеоконферентна връзка – тази функционалност на синхронните виртуални класни стаи позволява на учителя и учениците да се виждат и чуват в реално време и да комуникират по начин, близък до реалната учебна среда. Той създава чувство за близост и непосредствено взаимодействие. Видеоконферентната връзка с високо качество позволява да се предават повече социални сигнали, като поглед, жестове, изражение на лицето, което улеснява комуникацията. По този начин учителят може по-лесно да подпомага взаимодействието от разстояние. Видеоконферентната връзка е ключов инструмент в синхронното онлайн обучение, но по себе си не може да осигури пълноценно педагогическо взаимодействие. Тя следва да бъде подкрепена от инструменти за мултимодално представяне на учебното съдържание, съвместни дейности и управление на взаимодействието от страна на педагога.
 • Интерактивна бяла дъска – представлява споделено пространство, видимo за всички участници в синхронния онлайн урок. Интерактивната бяла дъска следва да предоставя възможност за споделяне на различен тип електронни ресурси – изображения, презентации, страници от учебници и учебни помагала, работни листове и пр. Едновременно с това тя трябва да разполага с инструменти за индивидуална и съвместна работа върху споделеното съдържание, както и с инструменти за създаване на съдържание от страна на учениците – например, инструменти за рисуване, писане, подчертаване, използване на готови графични обекти и пр. Това подпомага както самостоятелното, така и колаборативното учене.
 • Възможност за качване и обмен на електронни учебни ресурси – тази функционалност дава възможност да се споделят материали за допълнителна самостоятелна работа след приключване на онлайн урока. Това е удобен инструмент например за споделяне на домашна работа или проекти в електронен формат.
 • Функция за споделяне на екрани – чрез този инструмент учителят има възможност да включи в своите онлайн сесии разнообразни мултимедийни материали, външни софтуерни програми, онлайн образователни приложения и други полезни електронни учебни ресурси, които не могат да бъдат споделени на интерактивната бяла дъска. Учениците също следва да имат опцията да споделят екраните на своите устройства. По този начин и те могат да демонстрират техни разработки и проекти, за които са използвали външни онлайн програми и приложения.
 • Възпроизвеждане на аудио и видеоматериали (медиен плейър) – Мултимедийното съдържание, каквото са видеоклиповете, може значително да обогати учебния процес и задържи вниманието и интереса на обучаемите, което е особено важно при преподаване на съвременното видеоориентирано поколение. За целта използването на видеоресурси трябва да отговаря на следните изисквания – да е с ясна и чиста картина и звук; да е с качествено възпроизвеждане; да е адекватно на учебното съдържание и да е с кратка продължителност.2 По време на синхронния онлайн урок е добре да се използват кратки видеоматериали или сегменти от по-дълги, с продължителност не повече от 2 минути. В противен случай се нарушава взаимодействието и груповата динамика. Ако педагогът е предвидил по-дълго видео е добре да го спира на всеки максимум 2 минути и да ангажира участниците с въпроси или учебни дейности. Докато видеоматериалът върви, учителят следва да следи видеоконферентната връзка и при сигнал, че децата губят интерес да реагира гъвкаво, за да ги върне обратно към учебния процес.
 • Работа в малки групи/самостоятелна работа – тази функционалност е налична в неголяма част от синхронните виртуални класни стаи. Тя дава възможност по време на онлайн урока избрани участници да бъдат отделени в самостоятелно работно пространство, в което да работят по индивидуална задача или задача в малка група, без да се виждат и чуват с останалите. Това е прекрасна възможност за прилагане на диференциран подход. Възможността учениците да работят върху собствени интерактивни дъски докато са отделени в групи прави синхронното онлайн обучение още по-гъвкаво.

Работа в малки групи

 • Контролен панел на учителя – тази функционалност дава възможност на учителя да управлява достъпа на обучаемите до различните инструменти и да регулира взаимодействието по време на онлайн урока. За да гарантира наличието на безопасна, фокусирана и благоприятстваща ученето онлайн среда, учителят трябва да има възможност да:
 • пуска и спира камерите на учениците или на избран от него участник – например, ако по дадена причина това, което се вижда от камерата на даден ученик, разсейва останалите;
 • пуска и спира микрофоните – например, ако при някой от участниците се чуват странични разсейващи шумове;
 • регулира достъпа на учениците до съдържанието и инструментите за работа върху бялата дъска – например, ако някой от учениците започне да драска по дъската или мести каченото съдържание;
 • дава права на презентатор на избран ученик – например, когато даден участник трябва да представи своя разработка или проект пред останалите.
 • Канал за писмена комуникация (чат) – чатът може да се използва както като помощно средство, когато някой от участниците има технически проблем с видеоконферентната връзка, така и с педагогическа цел – за мозъчна атака, за различни образователни игри и състезания, за задаване на въпроси и пр.
 • Бутон за вдигане на ръка -във виртуална класна стая вдигането на ръка обикновено става чрез натискане на специален бутон, който подава сигнал към учителя, че даден ученик иска думата. Важно е педагогът да запознае учениците с този инструмент и неговата функция, за да могат да свикнат с използването му в хода на онлайн сесиите. Когато задава въпрос или поставя задача, учителят следва да насърчава учениците, които искат да участват, да натискат бутона, след което да избира на кого от тях да даде думата. В противен случай може отново да се стигне до едновременно говорене от страна на всички и хаотично взаимодействие.

Бутон за вдигане на ръка във виртуална класна стая

 • Запис на онлайн сесиите – възможността за запис и архив на проведените онлайн сесии е отлична опция за провеждане на мониторинг и оценка на резултатите от обучението. Мониторингът е решаващ фактор за ефективно взаимодействие и управление на груповата динамика във виртуалната класна стая, тъй като позволява анализ, текуща диагностика и външен контрол на учебните сесии. По този начин процесът на обучение може да бъде модифициран и изменен в зависимост от нуждите, интересите и трудностите на всяка група обучаеми или отделен участник. Мониторингът и оценката са и предпоставка за усъвършенстване на методиката на преподаване в синхронна виртуална класна стая. Важно е обаче учителят или обучаващата организация да имат опцията да изберат дали искат проведените от тях онлайн сесии да се записват и съхраняват, тъй като в някои случаи могат да са свързани със сензитивно или конфиденциално съдържание. От друга страна, ако се прави запис на проведените онлайн сесии, е задължително родителите на участващите ученици да бъдат информирани за мястото, на което ще се съхранява, кой ще има достъп до него и с каква цел ще бъде използван, както и да дадат своето писмено съгласие за това.

Комбинацията от представените дотук ключови инструменти и функционалности имат потенциала да внесат социални аспекти в синхронната виртуална класна стая и да я направят интерактивна и благоприятна за реализиране на колаборативно учене.

При реализиране на синхронно онлайн обучение се използва електронно, в частност уеб съдържание, което следва да отговаря на критериите за достъпност, за да гарантира реализирането на поставените образователни цели и задачи. А това отново зависи от функционалностите и инструментите на избраната синхронна виртуална класна стая. За да бъде достъпно, уеб съдържанието трябва да отговаря на следните изисквания:3

 • да бъде лесно за възприемане – потребителският интерфейс да е интуитивен, а споделената информация да е достъпна за възможно най-много сетива;
 • да е операбилно – да предоставя възможност потребителят да оперира с компонентите на интерфейса и навигацията;
 • да е разбираемо – потребителите да могат лесно да разбират информацията, както и операциите, които се извършват в интерфейса;
 • да е ефективно и продуктивно – съдържанието да може надеждно да се интерпретира от различните потребители, включително от асистиращи програми.

За да е достъпна, самата синхронна виртуална класна стая следва да осигурява възможност за интероперабилност (оперативна съвместимост), лесна навигация и интуитивен интерфейс. Оперативната съвместимост предполага учебните ресурси, които се използват във виртуалната среда, да могат да бъдат в повечето стандартни формати (документи, презентации, изображения, анимации, аудио- и видео файлове и др.). От друга страна използването на самата среда трябва да може да се случва през различни устройства, без да е необходима инсталация на допълнителни софтуерни приложения.

Лесната навигация изисква синхронната виртуална класна стая да предоставя възможност необходимите операции да се реализират с възможно най-малко команди, така че управлението на учебното съдържание както от страна на учителя, така и от страна на учениците, да се случва бързо и лесно. За да бъде интерфейсът на синхронната виртуална класна стая интуитивен, той трябва да позволява работа без усилия и нужда от специална предварителна подготовка. Бутоните на отделните инструменти трябва да са ясно видими и предназначението им да се разбира лесно и бързо.

1Nakov Y., Kozareva, V. (2014). vCL: Platform for Customizing Individual and Group Learning. In: Rensing C., de Freitas S., Ley T., Muñoz-Merino P.J. (eds) Open Learning and Teaching in Educational Communities. EC-TEL 2014. Lecture Notes in Computer Science, vol 8719. Springer, Cham, pp. 510–513.

2Алексиева, Л. (2019). Електронни ресурси в обучението в началните класове. София: Рива.

3Рачева, В., Алексиева, Л. (2016). Достъпност на уеб съдържанието – насоки и приложението им в подготовката на учители за синхронното виртуално преподаване. В: Образование и технологии, бр. 6, 268 – 275.

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO