Методически насоки за реализиране на синхронно онлайн обучение Част 3

Практически съвети за учители

От разгледаните дотук характеристики и специфики на синхронната онлайн учебна среда, можем да обобщим, че нейните най-големи предимства са свързани с интерактивността и социализацията в онлайн взаимодействието. Инструментите на онлайн средата сами по себе си обаче не могат да гарантират постигането на тези предимства. В това отношение ролята на учителя е ключова. За да се гарантира качествено онлайн обучение, от основно значение са компетентностите на преподавателя да прилага стратегии и подходи в унисон със съвременните педагогически теории, насочени към отчитане на уникалните способности, интереси и потребности на учениците.

 • Предварителната подготовка за реализиране на педагогическо взаимодействие в синхронна онлайн учебна среда е изключително важна за постигането на заложените цели и очаквани резултати от онлайн обучението и обикновено изисква повече време за планиране, подбор на подходящи електронни ресурси и организиране на работната среда. Преди началото на синхронното онлайн обучение е добре учителят да направи анализ на очакванията и спецификите на своите обучаеми. Това може да се случи чрез съставянето на анкета, която учениците или техните родители (когато предстои работа с по-малки деца) да попълнят преди началото на онлайн обучението. Колкото по-добре един преподавател познава учениците си, толкова по-голям е шансът онлайн обучението да бъде ефективно. За да определи нивото на знания и умения на групата, с която ще работи онлайн, учителят следва да направи тест за входящо ниво. Това би позволило и впоследствие да се направи оценка на постигнатите резултати чрез провеждане на междинни и изходни тестове.

След като дефинира образователните цели и задачи, подбере подходящо за възрастта, потребностите и нивото на обучаемите учебно съдържание, учителят следва да конкретизира адекватни учебни дейности, ясни и точни инструкции към тях и да уточни с кои инструменти на онлайн учебната среда ще проведете всяка от дейностите. В процеса на работа обратната връзка от страна на учениците и постигнатите резултати дават възможност за подобряване на дизайна на онлайн обучението.

 • Подготовка на физическата среда 

Преди началото на всеки синхронен онлайн урок е необходимо преподавателят да подготви и физическата среда, от която ще работи, тъй като тя е видима за учениците, благодарение на видеоконферентната връзка и разсейващите фактори в нея могат да имат негативен ефект за педагогическото взаимодействие. Важно е работният кът, от който учителят преподава онлайн, да е подреден, без излишни предмети и да е разположен така, че да има достатъчно светлина. Най-добрият вариант е преподавателят да застане срещу източника на светлина, за да се вижда добре лицето му на камерата – ако застане с гръб, учениците ще виждат само неговия силует. Също така е препоръчително учителят да застане така пред камерата, че да се вижда цялото му лице и част от торса, а цветът на облеклото му да контрастира със задния фон. Важно е в помещението да няма фонови шумове, които биха нарушили качеството на аудиовръзката и отклонили вниманието на учениците.

 • Подготовка на онлайн средата

Предварителната подготовка на самата онлайн среда също е от огромно значение за плавното и фокусирано реализиране на педагогическото взаимодействие. Необходимо е учителят да познава добре инструментите на средата, с която работи и да борави умело с тях; да знае как да окаже базово техническо съдействие в случай, че някой от учениците има проблем, който може да се реши лесно и бързо. Преди началото на онлайн урока е важно учителят да е подготвил и качил всички необходими електронни ресурси за неговото провеждане, така че по време на работата с учениците те да са на разположение и да не губи излишно време за тяхното търсене и зареждане. Освен предвидените за конкретния онлайн урок учебни ресурси, е добре преподавателят да подготви и допълнителни такива, които да използва в случай, че учениците работят по-бързо от предвиденото.

 • Докато учениците се събират във виртуалната класна стая

Обикновено в началото на онлайн урока учениците не се включват едновременно и има време на изчакване. Добре е учителят да предвиди как да ангажира вече включилите се участниците, докато групата се събере. За целта може да подготви фонова музика, забавно видео или някаква лесна игра. По този начин учениците във виртуалната класна стая ще има с какво да се занимават, докато изчакват останалите. Подобен подход може да се използва и при възникване на технически проблем с някого от участниците и се изисква намесата на учителя.

 • Разчет на времето

Разпределяне на времето във виртуална класна стая

За разлика от обучението в традиционна класна стая, взаимодействието в синхронна виртуална учебна среда не е ограничено от необходимостта да приключва в точно определен момент, защото помещението трябва да се използва от друг преподавател. Въпреки това виртуалният учител трябва да прави добър разчет на времето и да се старае да се вмести в предварително уговорената продължителност на онлайн урока. За някои преподаватели това е голямо предизвикателство, тъй като времето, което отнема реализирането на дадени учебни дейности в традиционна учебна среда е различно от това, което отнема във виртуална среда. Тук отново ключово значение има компетентността на преподавателя и неговите умения да реагира гъвкаво, като прецени в хода на онлайн урока как да преструктурира най-ефективно предварителния план. В тази връзка е добре когато планира съдържанието на своя онлайн урок, учителят да набележи ключовите знания и учебни дейности, които задължително трябва да бъдат покрити. Така има възможност при необходимост да прескочи част от предвидените материали и да се фокусира върху най-важното. Ако пък учениците работят по-бързо от планираното, лесно може да използва предварително заредените допълнителни учебни ресурси и дейности.

Важно е да се уточни, че взаимодействието в синхронна виртуална учебна среда изисква висока степен на концентрация и участие, което при по-дълга продължителност може да доведе до умора. Затова е препоръчително едно онлайн занятие да не надвишава регламентираното време на присъствените организационни форми на педагогическо взаимодействие и обучение в зависимост от възрастта на обучаемите, както следва:

 • 15 – 20 минути за деца от предучилищна възраст;
 • 35 минути за ученици от 1. клас;
 • 40 минути за ученици от 2. – 4. клас;
 • 45 – 60 минути за ученици 5. – 8. клас;
 • блок часове от 90 минути за ученици след 9. клас, студенти и възрастни обучаеми.

За да се осигури активното участие на обучаемите и ефективното провеждане на виртуалните сесии с посочената продължителност, обаче е важно да са предвидени достатъчно разнообразни интерактивни упражнения, които да поддържат интереса и мотивацията на участниците. В случай че се наложи онлайн урока да продължи по-дълго, е препоръчително да се предвиди кратка почивка.

 • В началото на онлайн урока

Важно е преди да започне самото преподаване, учителят да се увери, че всички участници виждат и чуват както него, така и останалите ученици. Тъй като в синхронната виртуална класна стая учителят няма как да посочва учениците или съдържанието на дъската, е важно да се обръща към тях по име и да използва инструменти за насочване на вниманието на обучаемите към разглежданите акценти от споделените ресурси на интерактивната бяла дъска (някои от синхронните виртуални класни стаи имат инструмент „показалка“). За да ангажира и мотивира участниците по време на виртуалното педагогическо взаимодействие, преподавателят трябва да е позитивен, да използва чувството си за хумор, да поощрява участниците, когато има повод, да ги насърчава да спазват нетикета и да се държи уважително, когато някой задава въпрос или коментира дадена тема.

 • Споделеното съдържание по време на онлайн урока

Когато споделя съдържание на интерактивната бяла дъска или мултимедийно съдържание, преподавателят трябва да се увери, че е видимо за всички участници и с добро качество, така че да отговаря на критериите за достъпност. Текстът, споделен на интерактивната бяла дъска, трябва да бъде добре структуриран и форматиран, като се осигури възможност да бъде достъпен от различни устройства. За целта текстът трябва да е реален (true text), а не сканиран с формат на изображение. Добре е текстът да предоставя добър контраст между фона и буквите, като за предпочитане са несерифните шрифтове поради по-добрата им четивност. Добре е заглавията да бъдат отделени, да се подчертаят ключовите думи, съдържанието да бъде подредено в структури и подточки.

Важно е изображенията да дават възможност за увеличаване, което потребителят да контролира. Това предполага и осигуряването на добра разделителна способност. Изображенията, графиките и анимацията трябва да се използват умело – само ако в действителност добавят стойност към уеб съдържанието, и не бива да са самоцелни. Анимираните графики имат тенденцията да разсейват потребителите и са опасни за тези, които са чувствителни към трептения и резки движения.
Мултимедийните ресурси представляват различни комбинации от два или повече от следните компоненти: текст, изображения, видео, звук и анимация. Този тип ресурси са много полезни за мултимодалното представяне на информация. Едновременно с това, преподавателят трябва да внимава с използването на мултимедийните ресурси, тъй като представянето на твърде много елементи едновременно, които да се обработят на визуално и вербално ниво, може да доведе до претоварване поради прекомерното атакуване на различните канали на възприемане.1

 • Даване на инструкции по време на онлайн урока

Когато дава инструкции, учителят трябва да мобилизира вниманието на групата и да се старае указанията да са ясни и точни, особено когато изискват използването на някой от инструментите на виртуалната класна стая за пръв път. Не е подходящо инструкции да се дават непосредствено след споделянето на забавни материали, защото вниманието на участниците ще е насочено към тях. Когато се преминава от фронтална към самостоятелна работа или работа в малки групи, учителят трябва да даде ясни указания за задачата, очакваните резултати и времето за работа, преди да разпредели участниците в отделни работни пространства. Важно е след даването на инструкции преподавателят да се увери, че всички са разбрали правилно поставената задача.

 • Взаимодействие по време на онлайн урока

Взаимодействие по време на онлайн урок

По време на онлайн урока учителят следва да насърчава активното участие и взаимодействието между учениците, да ангажира вниманието им умерено, за да не се преуморят, да оценява постиженията им и да им дава обратна връзка. Добре е участниците да имат възможност не само да говорят, но и да работят с различните инструменти на средата – да пишат текст, да рисуват, да използват готови графични обекти и пр. Важно е учителят да помага на учениците да се ориентират в работата с инструментите на системата и да оказва техническа подкрепа в случай на нужда.
Педагогическата работа във виртуална класна стая изисква по-голяма динамика. Основно правило за постигане на интерактивност е да има взаимодействие с участниците максимум на всеки 3-5 минути. Преподавателят трябва да се старае да включва разнообразни дейности и ресурси, да представя знанията ясно и точно с подходящи примери и визуални материали, да не позволява да има дълги паузи мълчание или несвързано говорене, докато върши нещо друго. Неумелото ръководене на взаимодействието от страна на преподавателя обърква учениците, намалява доверието им и снижава комфорта във виртуалната учебна среда.

1Рачева, В., Алексиева, Л. (2016). Достъпност на уеб съдържанието – насоки и приложението им в подготовката на учители за синхронното виртуално преподаване. В: Образование и технологии, бр. 6, 268 – 275.

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO