Понятийна рамка на подпомогнатото от дигиталните технологии обучение

Съвременните изследвания показват недвусмислено, че доминираща в световен мащаб теоретико-методологическа платформа на електронното обучение и учене е конструктивизмът с неговите многообразни теоретични разновидности и техните практически реализации.

Сред основните причини за тясната връзка „конструктивизъм” – „електронно учене/обучение” изпъкват следните:

  • Дискредитирането на ефективността на използване на компютрите в образователен контекст, базирано на идеите на бихевиоризма в продължение на първата вълна на компютъризирането на обучението, и очертаването на сериозните ограничения на тези модели за формиране на творчески и социално значими характеристики на личността.
  • Потенциалните предимства на информационните и комуникационни технологии по отношение на традиционните образователни такива. Например възможностите за индивидуализиране на обучението, даването на персонифицирана обратна връзка, улесняването на мултисензорното възприемане и конструиране на информацията, ученето чрез саморефлексия и групова рефлексия, и ученето с другите и от другите, са и сред ключовите характеристики на конструктивисткия подход в обучението;
  • Появата и масовото използване на нови, основно Интернет базирани технологии като Web-базирани платформи за обучение, социален софтуер (блогове и уикита), социални симулации и игри и пр., трансформиращи традиционното съдържание на понятията учене и обучение, особено в техните социално-комуникативни аспекти. Така например започна да се говори за групово социално паралелно конструиране на знания и обща „разпределена“ когниция 1 във виртуална учебна среда.
  • Все още доминиращите модели на пасивен трансфер на информацията в образованието, които контрастират на интерактивния и конструктивен характер на електронното обучение.

Трябва да отбележим, че връзките между конструктивизма и електронното учене/обучение (тяхното описание, изследване, анализ и конструиране), са динамични и променящи се. Проследяването им в исторически план насочва към заключението за взаимното им влияние в две посоки – взаимно обогатяване и взаимно коригиране. От една страна, развитието на идеите и разновидностите на конструктивизма е вдъхновение за конструирането на нови подходи към дизайна на електронно обучение и учене, а от друга страна, с появата и развитието на нови технологии, практики и модели на тяхното интегриране в образователен контекст, се обогатява и прецизира парадигмата на конструктивизма.

В резултат от принудителното преминаване към електронно/дистанционно и смесено обучение в следствие на Ковид-19 пандемията, в образователната практика се появиха и реализираха разнообразни подходи и модели на интегриране на дигиталните технологии в помощ на преподаването, ученето, оценяването и педагогическата комуникация от разстояние. Някои от тях доказаха своя педагогическа ефективност върху ученето и учебния опит, а други са на път да дискредитират идеята за електронното обучение в средното образование като цяло. Новосъздадените и апробирани разнообразните практики изискват своето концептуализиране като важна част от този процес е прецизирането на понятийната рамка, в която описваме практиката с цел да я анализираме, осмисляме и да оценяваме нейното качество и потенциал за по-нататъшно развитие и реконструиране.

Ето защо, цел на следващия параграф е дефиниране на основните понятия, описващи практиката на интегриране на дигиталните технологии в контекста на електронното обучение.

Понятийна рамка на подпомогнатото от дигиталните технологии обучение:

Динамиката на развитие и разнообразието на практиките на електронно учене/обучение естествено пораждат и многообразие в начина на отразяването на тези практики и съответно на понятийния апарат за тяхното концептуализиране. Друга особеност на свързаните с технологиите в образователен контекст понятия е, че тяхното съдържание много бързо еволюира и съществено се променя заедно с усъвършенстване на съществуващите технологии и появата на нови такива, което изисква теоретичното му възсъздаване да става както по място, така и по време. Например различен от съвременния смисъл се е влагал в електронното обучение преди появата на уеб-базирани платформи за обучение. В ранните години на онлайн преподаване и учене, някъде в средата на 90-те години, при липсата на високоскоростен интернет „онлайн“ означаваше само едно – текстово, асинхронно обучение, при което комуникацията не се случва едновременно или „на живо“ 2. В наши дни много често двете понятия (електронното обучение и уеб-базирано обучение) се използват като синоними, като и в двете понятия се включват и характеристиките на синхронното (в реално време чрез видео/аудио конферентен софтуер) обучение.
Обучение посредством дигитални технологии

В исторически план с развитието на технологиите се появяват понятия, отразяващи учене и обучение, опосредствани от технологичните възможности за смесване на модалностите на обучение: присъствено/синхронно (във физическа или виртуална среда) и отложено във времето (асинхронно). Такива понятия отразяват модели на обучение като:

  • Хибридно-гъвкав модел (HyFlex), който е разработен от Brian Beatty 3 през 2007 г. Авторът описва модела като хибриден, т.е. като комбиниращ онлайн и присъствени сесии на обучение, и гъвкав, при който обучаемите „могат да избират дали да посещават присъствените учебни сесии или не“ 4. Специфичната характеристика на този модел на електронно обучение е, че учащите имат избор върху модалността на обучение (присъствено, онлайн синхронно или онлайн асинхронно.
  • Моделът „смесено синхронно“ електронно обучение – предложен през 2013 г. от австралийски екип, ръководен от Matt Bower 5. Екипът дефинира понятието, отразяващо този модел като „учене и преподаване, където обучаемите участват в реално време от различни места в обучение с помощта на мултимедийни синхронни технологии като видеоконференции, уеб конференции или виртуални светове 6.“
  • Моделът „синхронно хибридно обучение/учене“ се появява и обосновава през 2014 г. като „синхромодално“ от John Bell 7, Sandra Sawaya 8, and William Cain 9. При този модел обучението се провежда онлайн и присъствено като обучаемите си взаимодействат по време на споделени синхронни сесии. И тук фокусът е върху организация на обучението, сливането на присъствени и онлайн среди за синхронно обучение.

Както се вижда от приведените примери, разнообразните варианти на смесване на модалности на обучение не е нов феномен, породен от принудителното преминаване към дистанционно обучение в резултат на пандемията, но към времето на своето появяване, експериментиране и концептуализиране, тези модели са били характерни повече за висшето образование и не са били така широко разпространени. В същото време развитието на технологиите в наше време и особено през последните 1-2 години оказа сериозно влияние върху утвърждаването им и в средното образование.

Именно голямото разнообразие на практики (подходи и модели – теоретично подплатени или интуитивни) на използване на дигиталните технологии в средното образование по време на пандемията изисква изясняване на концептуалната рамка в контекста на която ние ще анализираме, описваме и оценяваме ефективността на тези практики, както и ще проектираме успешни модели на електронно или смесено обучение в бъдеще.

Значителна част от появилите се (новопоявяващите се) понятия, описващи обучението, подпомогнато или реализирано с помощта на дигиталните технологии са смислово свързани с модалностите на осъществяване на обучението – в исторически план и в настоящето.

Подпомогнатото от дигиталните технологии обучение

Пример за такова понятие е „онлайн обучението“. Влияние върху съдържанието на това понятие във времето оказват развиващите се технологии. В първите дни онлайн обучението се отнася до текстови, асинхронни курсове „по всяко време и от всяко място“. В наши дни често термина онлайн обучение се използва като синоним на електронно дистанционно обучение, провеждано в електронна учебна среда, което може да се съчетава с кратки учебни сесии в синхронни учебни сесии.

Понастоящем използването на понятието „хибридното обучение“ зачестява поради преминаването към дистанционно обучение, породено от COVID-19 пандемията, и търсенето на по-добри решения за съчетаване на форми и модалности на обучение. За съжаление, този термин също създава объркване, тъй като в първоначалната дефиниция на това понятие фокусът е бил поставен върху последователно смесване на модалности (редуване на присъствено с онлайн обучение). Новата употреба на понятието предполага смесване на модалности (присъствено и онлайн) в едно и също време.

Един постоянен проблем около дефинирането на обучението, опосредствано и подпомогнато от дигиталните технологии е опитът едно педагогическо понятие да бъде дефинирано/обосновано извън специфично педагогическия контекст и понятийна рамка и от свързването му с модалността на обучението или с конкретни технологии 10. Нещо повече, докато преди пандемията онлайн обучението се определяше като по-качественото обучение в сравнение с присъственото, най-вече с аргументите за неговата интерактивност и мултимедийност, и възможностите за персонализиране на ученето, то с натрупването на негативен опит в контекста на онлайн обучението по време на пандемията, дължащо се основно на липсата на опит и релевантни дигитални компетенции на учителите онлайн, онлайн обучението започна да се свързва с ниското качество на учебния опит, а присъстването обучение – с високото ниво на качество на ученето. Дали учебният опит е „пасивен“ или „динамичен“ зависи от педагогическите подходи/модели, прилагани в конкретна модалност, а не от характеристиките на самата модалност. Много изследвания показват 11, че набързо генерираните нови подходи за осъществяване на обучение по електронен път по време на пандемията, които бяха разработени от учители без съществени знания и опит в тази форма на обучение, генерираха негативни нагласи към електронното обучение като цяло. Затова е много важно да се прави разграничение между базираното на теоретично обосновани решения и опит електронно обучение и принудителното електронно дистанционно обучение, осъществявано от субекти без опит в тази област с ниско ниво на дигитални компетенции, както е важно и да не се обобщават тези характеристики за онлайн обучението като цяло 12.

Правят се опити за дефиниране на понятие, които са свързани в по-голяма степен със същностни педагогически феномени. Такива понятия са гъвкаво учене (Flexible Learning), обърнато обучение, известно в България като „обърната класна стая“ (Flipped Learning), и обучение, базирано на изследване/проучване (Inquiry-Based Learning).

  • Гъвкавото обучение (Flexible Learning) е понятие, което по-скоро отразява принцип или педагогическа практика, отколкото модалност. Betty Collis и Jef Moonen 13 описват гъвкавото обучение като „увеличаване на гъвкавостта и избора на учащия в различни аспекти на учебния опит“, на базата на четирите компонента на обучението: технология, педагогика, стратегии за изпълнение и институционална рамка.
  • Понятието обърнато обучение (Flipped Learning) отразява педагогически подход. Терминът flip се дефинира от J. Wesley Baker 14 през 2000 г. и по-късно се обогатява от Jonathan Bergmann и Aaron Sams 15. Концепцията за обърнатото обучение е проектирана за присъствено обучение, при което учебното съдържание се научава преди учебния час в класната стая чрез записи или други ресурси, а се обсъжда по време на учебния час. Този педагогически подход може да се приложи и в онлайн курсове, където асинхронното време се използва за преглед на ресурси и работа по различни учебни задачи, а синхронното време (в класна стая или в синхронна виртуална среда) се използва за дискусия.

Наличието на плурализъм при дефинирането на понятието електронно учене/обучение води до ситуации, при които работещите в тази област използват един и същ термин, но влагат в него различен смисъл и съдържание. За постигане на приемливо ниво на разбираемост и продуктивност на диалога между специалистите е необходимо постигането на консенсус за съдържанието на понятието, както и свързани с него понятия в определен теоретичен или приложен контекст.

Най-широкообхватното определение на понятието “електронно учене” (elearning) звучи по следния начин: „Учене, подпомогнато от използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 16”. Това определение е сравнително неоспорвано. То предполага определянето на едно учене/обучение като електронно и тогава, когато се използват и разнообразни, но не включени в мрежа технологии в лицето на интерактивна бяла дъска, дигитално видео, единични компютри с различни компютърни приложения. С еволюцията на дигиталните технологии като един съвременен вариант със синонимно значение се използва термина дигитално учене.

Peter Goodyear 17 въвежда понятието „учене в мрежа” (network learning), което в най-общ смисъл отразява феномена електронно учене, но в значително по-стеснен смисъл. Той го определя като „учене, при което информационните и комуникационни технологии се използват, за да създават връзки: между един и много обучаеми, между и преподавателя, между учещата се общност и учебните ресурси.” Посредниците в онлайн взаимодействието, според автора, могат да са разнообразни – глас, текст, графика, видео, общи работни пространства, или комбинацията на всичко това. Но той не вижда използването на онлайн ресурсите като задължителен елемент на ученето в мрежа, тъй като в противен случай „всички форми на използване на ИКТ следва да бъдат дефинирани като учене в мрежа” 18. С други думи, Goodyear се стреми да ограничи прекомерното разширяване на понятието като поставя ударението върху педагогическата онлайн комуникация в рамките на определена учеща общност.

В смисъла, който последните няколко автори влагат в понятието, най-силно присъства обучението в мрежа с посредничеството на електронна среда, което позволява то да се извършва от разстояние и поради това често електронно обучение се използва и като синоним на дистанционно обучение. Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища в България дефинира дистанционната форма на обучение като „форма за придобиване на висше образование, при която обучавани, преподаватели и администратори могат да са разделени по местоположение, но не непременно и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологии, методи и средства на електронното обучение“. Както се вижда, в тази дефиниция прозира възможността технологиите да се използват за осъществяване на синхронна (присъствена) форма на обучение в реално време във виртуална учебна стая, макар и от различно местоположение на участниците в учебния процес, което отразява развитието на съвременните дигитални технологии в лицето на виртуалните платформи за комуникация и нормативно легитимира виртуалното синхронно обучение.

Поради изключително разнообразната практика на електронното обучение, допълнително стимулирано от пандемията, се налага и друго, производно на него понятие, а именно „смесено” учене/обучение (blended learning).

Смесено обучение (blended learning)

На 5 август 2021 г. Европейската комисия публикува предложение за препоръка към Съвета относно смесеното обучение в подкрепа на висококачествено и приобщаващо основно и средно образование. Дефиницията на понятието смесено обучение в този документ звучи по следния начин: „Смесено обучение във формалното образование се осъществява, когато училище, преподавател или обучаем прилагат повече от един подход към учебния процес: смесване на присъствено обучение в училище с други физически среди извън училище (дистанционно обучение); смесване на различни дигитални (включително онлайн) с недигитални инструменти за учене.“ 19

В по-общ смисъл обаче, смесеното учене се характеризира с надграждане, вплитане, интегриране на разнообразни информационни и комуникационни технологии в традиционен образователен контекст. В съдържателно и организационно отношение това интегриране може да бъде много разнообразно при различно съотношение на традиционните и електронните образователни технологии. Технологиите могат да се използват за подпомагане както на преподаването, така и на ученето, и на педагогическото общуване. Като се има предвид сложността и богатството на образователния процес, става ясно, че прецизно дефиниране на понятието не само е невъзможно, но и нежелателно с оглед на възможността чрез по-широкото му дефиниране да се обхванат всички възможни форми на функциониране на технологиите в образователен контекст.

Поради динамиката в процесите на преминаване от присъствено (физическо) в онлайн (синхронно и асинхронно) обучение по време на пандемията, се създаде голямо разнообразие на модели на смесено обучение. Тяхната ефективност е обект на изследване от теоретици и практици, а добри практики на смесено обучение са проучени, систематизирани и представени в настоящото онлайн методическо ръководство.

В това методическо ръководство под електронно обучение ние ще разбираме, обучение, което се провежда в уеб базирани електронни учебни среди (при доминиране на асинхронни учебни дейности пред синхронно учене във виртуална класна стая). В тези учебни среди са предоставени всички или по-голяма част от електронните учебни ресурси, осъществяват се голяма част от учебните дейности – индивидуални и групови, и се осъществява педагогическата комуникация – между учителя и учениците, както и между самите ученици.

Под смесено обучение ще разбираме съчетаване на учене в синхронен формат във физическа и виртуална класна стая с асинхронно учене във виртуална учебна среда, при смесване на инструменти (дигитални и недигитални) и подходи за присъствено и онлайн учене.

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1 Scardamalia, M. Collective cognitive responsibility for the advancement of knowledge.In: Smith, B. (ed.) Liberal education in a knowledge society (pp. 67-98). Chicago, 2002. Scardamalia, M., & Bereiter, C. Computer support for knowledge-building communities. In: Koschmann, T. (ed.). CSCL: Theory and practice of an emerging paradigm. Mahwah, 1996.

2Irvine,V., The Landscape of Merging Modalities, Published: Monday, October 26, 2020: https://er.educause.edu/articles/2020/10/the-landscape-of-merging-modalities

3Beatty,B., Hybrid Classes with Flexible Participation Options: If You Build It, How Will They Come? In: Annual Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Anaheim, CA, 2007

4Beatty,B., Hybrid Classes with Flexible Participation Options: If You Build It, How Will They Come? In: Annual Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Anaheim, CA, 2007

5Bower,M., B. Dalgarno, G. Kennedy, M. J. W. Lee, and J. Kenney, Blended Synchronous Learning: A Handbook for Educators (Sydney: Australian Government Office for Learning and Teaching, 2014), p. 11.

6Bower,M., B. Dalgarno, G. Kennedy, M. J. W. Lee, and J. Kenney, Blended Synchronous Learning: A Handbook for Educators (Sydney: Australian Government Office for Learning and Teaching, 2014), p. 11.

7Bell,J., S. Sawaya, and W.Cain, Synchromodal Classes: Designing for Shared Learning Experiences Between Face-to-Face and Online Students, International Journal of Designs for Learning 5, no. 1 (June 9, 2014);

8Cain, W. et al., „Synchronous Hybrid Learning Environments: Perspectives on Learning, Instruction, and Technology in Unique Educational Contexts,“ in D. Rutledge and D. Slykhuis, eds., Proceedings of SITE 2015: Society for Information Technology and Teacher Education International Conference (Las Vegas, NV: Association for the Advancement of Computing in Education, 2015);

9Cain,W., J. Bell, and C.Cheng, „Implementing Robotic Telepresence in a Synchronous Hybrid Course,“ in 2016 IEEE 16th International Conference on Advanced Learning Technologies (Austin, TX: ICALT, 2016).

10Irvine,V., The Landscape of Merging Modalities, Published: Monday, October 26, 2020: https://er.educause.edu/articles/2020/10/the-landscape-of-merging-modalities

11Irvine,V., The Landscape of Merging Modalities, Published: Monday, October 26, 2020: https://er.educause.edu/articles/2020/10/the-landscape-of-merging-modalities

12Irvine,V., The Landscape of Merging Modalities, Published: Monday, October 26, 2020: https://er.educause.edu/articles/2020/10/the-landscape-of-merging-modalities

13Betty Collis and Jef Moonen, Flexible Learning in a Digital World: Experiences and Expectations (New York: Routledge, 2001)

14J. Wesley Baker, The Classroom Flip: Becoming the Guide by the Side, Council for Christian Colleges & Universities Annual Technology Conference, Azusa, CA, June 23, 2000; Jonathan Bergmann and Aaron Sams, Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day (Arlington, VA: International Society for Technology in Education, 2012).

15Bergmann.,J and A. Sams, Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day (Arlington, VA: International Society for Technology in Education, 2012).

16Beetham, H. Review: developing e-learning models for the JISC Practitioner communities., достъпно на:
www.jisc.ac.uk.

17Goodyear, P. Effective networked learning in higher education: notes and guidelines (JCLAT). Lancaster, 2001.

18Goodyear, P. Effective networked learning in higher education: notes and guidelines (JCLAT). Lancaster, 2001.

19Blended learning: Building more resilient education and training systems: Достъпно на:
https://ec.europa.eu/education/news/blended-learning-resilient-education-and-training_sk

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO