Български език и литература, 7. клас

Тема:Редактиране на текст
Автор:Марияна Иванова, ОУ „Отец Паисий“, с. Георги Дамяново
Цел(и) на урока:Усъвършенстване на уменията на учениците за редактиране на текст като използват различни начини за постигане на правилност и уместност на изказа.Спазване на изучените книжовни езикови правила.
Форма на провеждане:Онлайн
Технологии, използвани за провеждане на урока:
  • MS Teams
  • Prezi
Преди урока учениците трябва да:се запознаят с видеоклипа от Академико „Редактиране на текст“ (учителят е качил видеоклипа във „Файлове“  в екип БЕЛ 7. клас  на платформата Microsoft Teams).
Форма на оценяване:Текущо оценяване, фронтална проверка по време на урока, формиращо оценяване в края на часа. Самооценка на учениците за информираността си от изминалия час – на листче всеки ученик записва цифрата на личицето (емотикон), което отговаря на неговите знания в края на часа (бланката е в приложенията).

 

Описание на учебните дейности, включени в урока:

 


Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
  • Усвояване 
  • Практикуване

Учителят представя презентация за това какво представлява редактирането, за разграничаването му от  преобразуването и коригирането.  Учениците усъвършенстват уменията си за редактиране, като използват видовете редактиране, познати им от 4. клас – съкращаване, прибавяне, заместване и разместване.

Български език и литература, 7. клас - учебна дейност 1

Изяснява се понятието „грешка“ и двата основни типа грешки (грешки при спазване на езиковите норми; смислови и стилистични грешки). Чрез примери се изясняват видовете грешки, свързани с отклоненията от книжовните норми – правописни, пунктуационни, граматични и лексикални.

Български език и литература, 7. клас - учебна дейност 2

Изяснява се понятието „слабост“ (разминаване между замисъл и речева реализация). Последователно чрез примери се изясняват видовете слабост: точност на изказа; яснота на изказа (нарушаването  на изискването за яснота на изказа поражда двусмислица); богатство на изказа (нарушенията се изразяват в дразнещи повторения или в излишно многословие). Учениците се запознават със стъпките при редактиране на слабост.

Втората част на презентацията е посветена на задачата за редактиране в изпитния тест за НВО. Анализира се условието на задачата и се обяснява на учениците, че трябва да редактират единствено правописни, пунктуационни, както и грешки при членуване, както и че готовият вариант на текста трябва да се препише в листа за отговори.

Български език и литература, 7. клас - учебна дейност 3

В презентацията е предвидена задача за редактиране, която учениците изпълняват под ръководството на учителя. Сравняват своите редакции с предоставения текст за проверка.

Български език и литература, 7. клас - учебна дейност 4

След това изпълняват задача за самостоятелна работа, като им е предоставен текст за редактиране и QR код за проверка.

Презентацията завършва със забавно междучасие. Учениците четат забавни истории, свързани с допускането на правописни грешки.

Български език и литература, 7. клас - учебна дейност -5

 


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:Сътрудничество

Учениците се разделят на 3 групи в стаи за отделно събрание на MS Teams. На всяка група  се предоставят за редактиране и анализ текстове от НВО от 2013 г., 2018 г. и 2020 г. (текстовете са в приложенията към урока).

Всяка група редактира текста, а в общата група анализират видовете грешки и предлагат начини за проверка и редактиране. Всяка група се самооценява и оценява работата на останалите групи.

 


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:Проучване

На учениците се поставя задача да открият в интернет изображения на обяви, реклами, надписи с допуснати правописни, пунктуационни грешки, както и грешки при членуване  и да ги представят пред съучениците си, като коментират вида на грешката и предложат начин за нейното редактиране.

Български език и литература, 3. клас - учебна дейност 6

Изтеглете приложенията към урока: тук

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO