Български език, 9. клас

Тема:Публично изказване по житейски проблем
Автор:Елена Гаголевичина, ПГМТ „Проф. Цветан Лазаров“, гр. Пловдив
Цел(и) на урока:Ученикът да усвои знания и умения за:

 • разпознаване особеностите на публичното изказване;
 • търсене, извличане, обработка и използване на информация от различни източници;
 • подготовка на публично изказване, като се съобразява със ситуацията на общуване;
 • спазване на изучените книжовни езикови правила.
Форма на провеждане:Онлайн
Технологии, използвани за провеждане на урока:Google Classroom
Преди урока учениците трябва да:Предварителната подготовка е подробно описана в учебна дейност 1
Форма на оценяване:Текущо оценяване

Описание на учебните дейности включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн, асинхронно
Тип на учебната дейност:
 • Сътрудничество
 • Проучване
 • Създаване на артефакт

Учениците предварително са разпределени по групи. Поставена им е конкретна задача, по която да работят, като съвместно търсят, обработват необходимата информацията, а накрая изготвят проект под формата на презентация, която да споделят с останалите групи.
Разпределени са в пет групи, като всяка от тях трябва да изготви презентация за силата на човешката личност, чийто живот е вдъхновение за хората. Те трябва да проучат живота на избраната личност и да подберат най-ярките и силно въздействащи факти. Учениците могат да използват неограничен брой ресурси: снимков материал, видеоклип, статии и други.
Задачата им е да оформят заедно слайдовете на презентацията и да разпределят помежду си частите на проекта. Преди синхронния учебния час, учениците трябва да репетират заедно представянето на презентацията.

 


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Онлайн, синхронно в Google Meet
Тип на учебната дейност:
 • Дискусия
 • Практикуване

Учебният час започва с кратка актуализацията на знанията по темата. Акцентира се върху същността на публичното изказване по житейски проблем и правилата, които трябва да се спазват при устно публично изказване и изнасяне на презентация.

 


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Онлайн, синхронно в Google Meet
Тип на учебната дейност:
 • Дискусия
 • Практикуване

Всяка група представя своя проект с помощта на споделен екран. Всички трябва да са с включени камери и микрофони. Избраните личности от учениците са: Васил Левски, Анастасия Димитрова, Пол Уокър, Махатма Ганди, Силвестър Сталоун.

Български език, 9 клас

Всеки ученик, спрямо организационното разпределение, което е направила групата, взима участие. В края на представянето групата споделя със съучениците си причините, поради които е избрала тази личност. Задават се въпроси от другите групи, като по този начин се получава дискусия, в която учениците изразяват мнение. За изпълнената съвместна работа учителят дава обратна връзка чрез коментар на заданието и препоръки за усъвършенстване на дейността, ако е необходимо.

Изтеглете приложенията към урока: тук

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO