Философия, 8. клас

Тема:Основни стратегии за разрешаване на конфликти
Автор:Донка Веселинова Славчева, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица
Цел(и) на урока:
 • Учениците да разберат основните критерии за определяне на стратегиите за решаване на конфликтите – загриженост за себе си или загриженост за другите.
 • Да изградят начални умения за прилагане на различни стратегии за преодоляване на междуличностни конфликти.
Форма на провеждане:Смесено обучение
Технологии, използвани за провеждане на урока:
 • Storyboard That
 • Kahoot
Преди урока учениците трябва да:
 • направят по групи проучване и да изготвят комикс до 5 слайда, използвайки електронната платформа https://www.storyboardthat.com/.
 • се запознават предварително и с критериите, заложени в Карта за оценка на артефакт – комикс.
Форма на оценяване:Текущо оценяване в последната част на урока чрез електронна платформа за бърза обратна връзка.

 

Описание на учебните дейности, включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Проучване
 • Създаване на артефакт

Учениците се разделят предварително на 4 групи. На всяка група се поставя задача да проучи една от основните стратегии за решаване на конфликт – приспособяване, съперничество, сътрудничество и компромис, и да изготви комикс до 5 слайда, използвайки електронната платформа Storyboard That. Групите се запознават предварително и с критериите, заложени в Карта за оценка на артефакт – комикс.

 


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Присъствено
Тип на учебната дейност:
 • Проучване
 • Създаване на артефакт

Всяка една група представя артефактите си, като се анализират различните стратегии за решаване на конфликт. Време за представяне – до 5 минути на група.
Анализира се работата на всяка група, както от останалите групи, така и от учителя чрез предварително зададените критерии.

Философия, 8 клас

Философия, 8 клас

 


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Присъствена
Тип на учебната дейност:
 • Сътрудничество
 • Дискусия
 • Практикуване

Всяка група получава казус за работа.

Учениците в групата трябва да определят каква стратегия за разрешаване на конфликт е приложена в казуса и каква ще бъде реакцията на участниците в казуса при друга зададена стратегия. Например: Казус – Определете използваната стратегия (напр. сътрудничество) – Посочете пример как може да бъде разрешен конфликтът, ако се използва стратегията компромис.

Времето за работа е 5 минутни плюс 5 минути време за представяне.

Стратегии за разрешаване на конфликт:

Сътрудничество – търси се решение, което еднакво добре да удовлетворява интересите на двете страни. Зачита се чуждата гледна точка.

Съперничество – търси се решение със сила и надмощие над опонента.

Приспособяване – пренебрегват се собствените интереси в името на това другите да се чувстват добре.

Отбягване – не се полагат усилия за разрешаване на конфликта. Той по-скоро се отбягва.

Компромис – готовност за отстъпки, като се очаква и другата страна да отстъпи.

Казуси:

Казус 1

В клас трябва да решите къде ще отидете на екскурзия. След дълги дебати, стигайки до обиди и сърдене, класът се разделя на две групи, като всяка група държи на своето предложение. Вие всички сте от едната група.

Как може да бъде разрешен спорът, ако използвате стратегията „Печеля – печелиш”?

Казус 2

В клас трябва да решите къде ще отидете на екскурзия. След дълги дебати, стигайки до обиди и сърдене, класът се разделя на две групи, като всяка група държи на своето предложение. Вие всички сте от едната група.

Как може да бъде разрешен спорът, ако използвате стратегията „Печеля – губиш”?

Казус 3

В клас трябва да решите къде ще отидете на екскурзия. След дълги дебати, стигайки до обиди и сърдене, класът се разделя на две групи, като всяка група държи на своето предложение. Вие всички сте от едната група.

Как може да бъде разрешен спорът, ако използвате стратегията „Губиш – печеля”?

Казус 4

В клас трябва да решите къде ще отидете на екскурзия. След дълги дебати, стигайки до обиди и сърдене, класът се разделя на две групи, като всяка група държи на своето предложение. Вие всички сте от едната група.

Как може да бъде разрешен спорът, ако използвате стратегията „Губя – губиш”?

Философия, 8 клас

 


Учебна дейност 4

Форма на провеждане:Присъствена
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване
 • Практикуване

Рефлексия със самооценка на наученото чрез куиз в Kahoot. Учениците използват мобилните си телефони, за да отговорят на въпросите платформата Kahoot.

Изтеглете приложенията към урока: тук

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO