Информационни технологии, 10. клас

Тема:Създаване на статичен уеб сайт
Автор:Мима Жекова, 79. СУ „Индира Ганди”, гр. София
Цел(и) на урока:Ученикът да усвои знания и умения да:

 • избира и аргументира избора си на тема за уеб сайт
 • посочва целевата аудитория на сайта
 • познава основните етапи в разработката на уеб сайт (проектиране, разработване, популяризиране и поддръжка на сайт)
 • проектира уеб сайт по избраната тема
 • създава структура на сайт, използвайки специализирана платформа sites.google.com
Форма на провеждане:Онлайн
Технологии, използвани за провеждане на урока:
 • MS Teams
 • Google Sites
 • Видео урок
Преди урока учениците трябва да:
 • Учениците трябва да са запознати с интерфейса и инструментите на платформата sites.google.com, както и да са изгледали видеоурока за работа с платформата
 • Трябва да познават елементите на структурата на сайт и техните характеристики. Да са запознати с основните графични файлови формати за публикуване на изображения в интернет
 • Трябва да могат да съхраняват с помощта на  различни формати цифрови изображения за публикуване в интернет. Да извършват подготовка на звукова и видеоинформация за публикуване в интернет
 • Да познават правилата за дизайн на уеб сайт – шрифт, цветова схема, изображения, навигация
 • Да знаят и спазват правните и етичните норми при създаване и обработване на графични изображения и публикуването им в интернет
 • Учениците трябва да имат активен профил в Gmail.
Форма на оценяване:Формиращо оценяване

Описание на учебните дейности включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:Дискусия

Чрез беседа учениците си припомнят правилата за дизайн на уеб сайт. Всеки ученик решава как ще работи – индивидуално или в екип. Дискутират избора на тема. Препоръчително е да е тема от учебното съдържание по учебни предмети, които учениците изучават в 10. клас. 

Учителят припомня задължително кои елементи изисква да присъстват в сайта:

 • минимум 6 страници
 • всяка страница да съдържа текст и подходящи изображения или видео от YouTube
 • коректно работещи хипервръзки към други сайтове или файлове
 • карта на местоположението на училището, добавена в етикет 
 • за автора

 


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Сътрудничество
 • Дискусия
 • Практикуване 
 • Създаване на артефакт

Учениците започват работа по създаването на сайт след влизане в платформата с Gmail акаунта си. Тези, които работят в екип споделят връзка и работят съвместно, след като си разпределят задачите.

Информационни технологии, 10. клас

 

Учителят дискутира индивидуално с всеки ученик или екип идеята за съдържанието и структурата на сайта.

Учителят дава права за споделяне на екран и учениците споделят екран. Преподавателят дава насоки.

 


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Сътрудничество
 • Практикуване
 • Създаване на артефакт

Учителят припомня на учениците, че времето за работа по създаването на сайта е 8 учебни часа, от тях необходимо време за дизайн – 2 часа. Поставя за домашна работа за следващият час  – да е завършена структурата на сайта с необходимите страници. Всяка страница да съдържа подходящ текст.

Информационни технологии, 10. клас

 

Информационни технологии, 10. клас

 

Информационни технологии, 10. клас

 

Изтеглете приложенията към урока: тук

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO