Информационни Технологии, 9. клас

Тема:Защита на информацията в мрежова среда
Автор:Даниела Христова Самарджиева, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица
Цел(и) на урока:
 • Запознаване с рисковете и заплахите, свързани с работата в мрежова среда.
 • Запознаване с мерки за защита на информацията.
Форма на провеждане:Смесено обучение
Технологии, използвани за провеждане на урока:
 • Платформа MS Teams
 • LearningApps
Преди урока учениците трябва да:
 • се запознаят с два текстови документа, споделени в папката на класа в MS Teams;
 • направят практическа задача, чрез която да проверят дали има изтичане на тяхна лична информация в интернет пространството;
Форма на оценяване:В началото на урока се прави формиращо оценяване на учениците за определяне нивото на усвояване на материала до момента. За целта се използва онлайн тест под формата на игра за съотнасяне на двойки елементи. 

В края на урока учениците се самооценяват чрез анкета.

 

Описание на учебните дейности, включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн, самостоятелно
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Дискусия 
 • Проучване 
 • Практикуване

Учителят използва метода обърната класна стая. Предварително изпраща на учениците следната информация в платформата MS Teams, с която да се запознаят самостоятелно. Учениците трябва да решат задача за съотнасяне на двойките елементи в платформата Learningapps.org, да снимат съобщението, че са решили задачата и да го изпратят като лично съобщение до учителя в MS Teams.

Информационни технологии, 9. клас - учебна дейност 1

 


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Присъствена
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Сътрудничество 
 • Дискусия 
 • Проучване 
 • Практикуване

В началото учителят и учениците обсъждат затрудненията, които са срещнали при предварителната самостоятелна задача. Учителят коментира с учениците колко опита са им били необходими, за да стигнат до вярното решение.

Информационни технологии, 9. калс, учебна дейност 2

За да мотивира учениците да проверят дали личната им информация е защитена надеждно, учителят дава няколко примера с кратката презентация „Пароли“. Преди провеждането на учебната дейност всеки ученик е проверил дали има изтичане на данни от негови профили в последните  4-5 години на следния уеб-сайт – https://haveibeenpwned.com/. Сайтът е легитимен и надежден. При избор на нова парола учениците могат да проверят нейната надеждност на адрес: https://bg.vpnmentor.com/

Учениците се разделят по двойки и тестват различни примерни пароли. Всяка двойка споделя в Teams своите предложения за пароли. Групите взаимно се оценяват по зададени критерии.

Учителят записва на видно място на дъската най-добрите предложения, за да подчертае тяхното значение.

 


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Присъствена
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Сътрудничество 
 • Дискусия 
 • Проучване 
 • Практикуване

Всеки ученик се е запознал предварително с тази информацията по темата за безопасно поведение в интернет и допълнително със съвети на специалисти.

По време на тази присъствена учебна дейност се формират екипи от по двама ученици и с помощта на учителя започват да създават мисловните карти.

Информационни технологии, 9. клас, учебна дейност 3

 

Когато са готови, споделят от екрана мисловните карти с останалите. Всеки презентиращ екип отговаря на въпроси от класа. 

 


Учебна дейност 4

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Сътрудничество
 • Проучване 
 • Практикуване

В класната се формират екипи от по двама ученици и всеки екип получава по един казус, който да коментира.

След като всеки екип представи своето решение на казуса, класът дава своето мнение. Превежда се дискусия, в която учениците прилагат наученото и утвърждават техники за безопасно поведение в мрежата.

 


Учебна дейност 5

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Проучване 
 • Практикуване

След присъствените дейности учениците получават линк към анкета, която трябва самостоятелно да попълнят и изпратят. 

Учителят се запознава с резултатите и прави извод за подобряване на урочната работа по темата. Учениците с най-активен принос в урока (презентатори и коментатори) получават отлични оценки.

 


Учебна дейност 6

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Сътрудничество 
 • Проучване

Учителят разделя учениците на групи по четирима. За домашна работа всяка група трябва да отговори на следните въпроси:

 • Кой може да притежава квалифициран електронен подпис (КЕП)?
 • Как се придобива КЕП?
 • За какво служи КЕП в България и в страните от Европейския съюз?

Групите работят в споделен документ по поставените въпроси и изпращат своите презентации в MS Teams за оценка от учителя.

Изтеглете приложенията към урока: тук

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO