Литература, 12. клас

Тема:Христо Смирненски – „Слънчевото дете на българската поезия“. Трагичната съдба на човека в „Зимни вечери“. Анализ на лирическия цикъл.
Автор:Елена Гаголевичина, ПГМТ „Проф. Цветан Лазаров“, гр. Пловдив
Цел(и) на урока:
 • Да се осмисли представата за Христо Смирненски като социален поет.
 • Да се развият уменията на учениците за извличане на информация от художествен текст.
Форма на провеждане:Онлайн
Технологии, използвани за провеждане на урока:
 • Google Classroom
 • Видео урок
Преди урока учениците трябва да:
 • изгледат самостоятелно видеоклип, с помощта на който да се запознаят с лирическия цикъл „Зимни вечери“.
 • Задачата им е да открият в текста познати за тях тропи и фигури – епитет, сравнение, метафора, метонимия, контраст, инверсия.
Форма на оценяване:Формиращо оценяване

Описание на учебните дейности включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване
 • Дискусия

Учебният час започва с актуализация на знанията (презентация в приложение). Задават се въпроси, свързани с живота и творчеството на Христо Смирненски. За тази цел се използват проектът „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“ и проектът „Речник на българската литература след Освобождението“, като чрез споделен екран от учителя се визуализира взетият материал (снимки, творчески материали и други).

Литература, 12 клас

Урокът продължава с проверка на домашната работа. Учениците споделят дали са изгледали видеоклипа, който ги запознава с лирическия цикъл „Зимни вечери“, както и какви тропи и фигури са открили в текста.

 


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване
 • Практикуване

На екрана се визуализира текстът на „Зимни вечери“ в помощ на учениците. Пристъпва се към работа с текста – творческа история, жанр, композиция, светогледни идеи и ценности. На вниманието на учениците се използва се презентация (в приложения), която да онагледи темата на урока. Разглежда се обстойно всеки фрагмент от текста. Специално внимание се отделя на темите, героите и цветовата символика.

 


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Практикуване

Цикълът „Зимни вечери“ синтезира мотиви и образи, които се срещат в цикъла „Децата на града“, в който също е обрисувана картина на човешкото нещастие, изучаван от учениците в предходни години. На учениците е възложена задача да направят съпоставка на двата лирически цикъла. За тази цел е използван електронен учебник от Е-Просвета.

Урокът завършва с поставяне на домашна работа. Учениците трябва да разгледат илюстрациите на Александър Жендов към цикъла „Зимни вечери“ и да помислят как те пресъздават експресивно отличителното за всеки фрагмент на творбата, и след това да напишат есе на тема: „Децата на града“. Всички необходими материали се качват в „Работа в клас“.

Литература, 12 клас

Изтеглете приложенията към урока: тук

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO