Математика, 6. клас

Тема:Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики
Автор:Наталия Димитрова, 43. ОУ „Христо Смирненски“, град София
Цел(и) на урока:
 • Формиране на умения за практически приложения на знанията за пропорции.
 • Показване на практическата приложимост на придобитите знания чрез осъществяване на междупредметни връзки с биология и здравно образование, информационни технологии и българския език.
 • Получаване на информация за бъдещи знания относно собственото здраве.
Форма на провеждане:Онлайн
Технологии, използвани за провеждане на урока
 • Виртуална класна стая VEDAMO
 • MS Excel
Преди урока учениците трябва да:Не се изисква предварителна подготовка
Форма на оценяване:Текущо оценяване

Описание на учебните дейности, включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Дискусия 
 • Сътрудничество 
 • Практикуване

Урокът започва с песента „ХУБАВА СИ, МОЯ ГОРО“. Този текст ще участва в УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 3. Използва се методът на мозъчна атака.

Задават са въпросите:

 • Какво е пропорция?
 • Какво наричаме процент?
 • Какво наричаме кръг и окръжност?
 • Кога се използва кръговата диаграма (знание от ИТ)?

Преговарят се понятията пропорции, процент, пропорционалност на величините.

Изброяват се видовете диаграми и каква е ползата от тяхното използване.

В този час ще се работи с кръгова диаграма и затова се припомнят основните елементи кръга – център, радиус, сектор, градусна мярка.

 


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Сътрудничество 
 • Дискусия 
 • Проучване

На учениците се поставя задача, свързана с човешкия организъм и кръвните групи, които се срещат. В кръговата диаграма се търси колко процента от жителите на света са с кръвна група АВ. Търсят се от кръговата диаграма α, х% и у%. Всеки работи самостоятелно. Готовите съобщават, че са завършили, както и съответните резултати. Сами нанасят върху дъската получените резултати. Дискутират се стъпките при решаването на задачата. В последните 3 минути се включва учителят по биология. Припомня знание от предмета „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА“ , свързани с кръвта, и задава въпрос „знаят ли какво пренася кръвта?“

 Разказва интересни факти от миналото за откриването на кръвните групи и последвалите експерименти за откриване на кръвните групи и кръводаряването.

Математика, 6. клас

Математика, 6. клас


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Сътрудничество 
 • Дискусия 
 • Практикуване
 • Създаване на артефакт

Учителят разделя класа на 4 групи. Във всяка група има зададени по два стиха от стихотворението „ХУБАВА СИ МОЯ ГОРО“  и задача, свързана с  изброяване на гласни и съгласни в стиховете.  

На дъската във всяка група учениците имат писмено описание на дейността, която  трябва да извършат, което  включва: 

 • Инструкции – задачата, която е поставена, е описана подробно;
 • Ресурси и материали – текст, таблица и създаване на диаграма;
 • Времетраене и срокове – в групата е зададено време за работа – 8 минути;
 • Продукт – чрез MS Excel трябва да се направи кръгова диаграма, която показва процентното съотношение на гласни и съгласни в зададения текст.

Всеки от учениците има определена задача, за да протече бързо и точно изготвянето на кръговата диаграма. Учениците сами разпределят ролите си в тази задача.

Използват се методите на сътрудничество, диалог и взаимодействие. Учениците са в ролята на изследователи на текст, който вече познават. След изброяването, всяка група трябва да направи ЕТ чрез MS Excel и да въведе данните. Като използва въведените данни, трябва да създаде кръгова диаграма, която да показва процентното съдържание на гласни и съгласни в стиховете.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: Работата на учениците се оценява според степента на вникване в същността на дискутираните въпроси и в зависимост от успешното изпълнението на практическите задачи.

СреденИзброяване на гласни и съгласни в текста
ДобърИзброяване на гласни и съгласни в текстаПопълва правилно таблицата 
Мн. добърИзброяване на гласни и съгласни в текстаПопълва правилно таблицата Създава в MS Excel таблица с данните
ОтличенИзброяване на гласни и съгласни в текстаПопълва правилно таблицата Създава в MS Excel таблица с даннитеСъздава кръгова диаграма с изписани проценти

След като се обяви коя група е победител, във виртуалната класна стая има гост – учител по БЕЛ, който разказва на учениците интересни факти, свързани с автора, кога и как е създаден този текст.  Това стихотворение се изучава в часовете по БЕЛ в 6 клас. Урокът приключва, като всички ученици изпращат усмивки в различен цвят върху работната дъска с пожелания към гостите.

Математика, 6. клас

Математика, 6. клас

Изтеглете приложенията към урока: тук

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO